احزاب مدرن و ویژگی های آن(1)

تحلیل فارسی

“جوزف لاپالومبارا” براي احزاب جديد و مدرن چهار شرط اساسي عنوان کرده است. اين چهار شرط:
نخست: به بهترين وجهي ويژگي احزاب جديد را نشان مي‌دهد
دوم: تفاوت اين احزاب را با ديگر تشکّل‌هاي سياسي و اجتماعي بيان مي‌کند.
ویژگی احزاب
حزب بايد به سازمان و تشکيلات پايداري متکي باشد که حيات سياسي آن از حيات مؤسسان آن فراتر باشد.
توضیح: اين شرط ضامن دوام و بقاي حزب و استقلال آن از بنيان‌گذاران اولیه است.
با اين شرط، فرق احزاب جديد با گروه‌ها و دارودسته‌هاي قدرت‌طلب و وابسته به اشخاص روشن مي‌شود.
2 . تشکيلات حزبي بايد:
– داراي سازماني مستقر در محل باشد
– زيرمجموعه‌هايي داشته باشد که در سطح ملي فعاليت کنند
-داراي روابط منظم و متقابلي با يکديگر باشند
اين شرط فرق حزب را با يک گروه پارلماني که فاقد تشکيلات مستقر در يک محل و فاقد فعاليت در سطح ملي است، نشان مي‌دهد.
3. اراده ی رهبران ملي و محلي سازمان بايد بر کسب قدرت استوار باشد، نه اعمال نفوذ.
اين شرط وجه تمايز حزب و گروه‌هاي فشار و جريان‌هاي ذي‌نفوذ است.
4. حزب بايد در پي کسب پشتیبانی عمومي به ویژه از طريق انتخابات باشد.
اين شرط:
نخست: ويژگي دموکراتيک احزاب جديد و فرق آنها را با باشگاه‌هاي بريده از مردم نشان مي‌دهد
دوم: معياری برای براي مرزبندي بين احزاب سياسي و گروه‌هاي تروريستي است که به جاي تکيه بر رأي مردم، به زور متوسّل مي‌شوند.
سوم: اين معيار رابطه ی نزديک انتخابات و احزاب را نيز تبيين مي‌کند
از مجموع تعاريف براي «حزب» مي‏توان چهار عنصر اصلي را به‌عنوان مؤلفه‏هاي احزاب سياسي مطرح کرد:
تکثرگرايي و پلوراليسم سياسي يا پذيرش فعاليت‏هاي حزبي
. رقابت سياسي يا تلاش براي دست‏يابي به مناصب دولتي و کرسي‏ها
3. مشارکت سياسي يا تلاش براي اعمال نفوذ در تصميم‏گيري‏ها و سياست‏گذاري‏هاي دولتي
4. انتخابات و حق رأي يا تلاش براي دست‏يابي به آراي بيشتر جهت تأمين اهداف و منافع حزب
در مجموع مي‏توان نسبت به خاستگاه و زمينه‌هاي احزاب سياسي از سه رويکرد اساسی ياد کرد:
1. “رويکرد نهادي” که حزب را با شکل‏گيري نهادهاي جديد سياسي نظير پارلمان پيوند مي‏دهد.
2. “رويکرد بحران” که از توالي پنج نوع بحران و نحوه مواجهه با آن، به عنوان خاستگاه احزاب سخن مي‏گويد.
این پنج نوع بحران عبارتند از:
1.هويت2. مشارکت3.مشروعيت4.توزيع منابع 5. نفوذ
3. “رويکرد نوسازي” که شکل‏گيري احزاب سياسي را با توسعه و نوسازي مرتبط دانسته و معتقد است که احزاب سياسي تنها زماني زمينه تحقق پيدا مي‏کنند که اقداماتي در جهت نوسازي به عمل آورند.

Related posts

ناسیونالیسم؛ دمکراسی، عدالت، آزادی

“مرد راه درد”

بهزاد خوشحالی

“شوم تر از کابوس”

بهزاد خوشحالی

علم بهتر است یا ثروت….

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش پنجم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

پێشمەرگایەتی

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی متحد کردستان، تاثیر گذاری بر آینده

بهزاد خوشحالی

قدرت آن قدر پلید است

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید