از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی(اقدام نرم)- بخش پنجم

تحلیل فارسی

بخشی از الزامات وراه کارهای عملی ساختن اقدام نرم
-شناسایی کسانی که زمینه تحقق اقدام نرم را فراهم و یا تشدید می نمایند.
-شناسایی شیوه ها، ابزارها و روش های مورد استفاده در اقدام نرم
-شناسایی “نقاط آسیب پذیرخودی” و نقاط آسیب پذیری رژیم هدف
-شناسایی نقاط قوت خود و تقویت نقاط قوت خودی
-شناخت ظرفیت های موجود در جهت عملی ساختن اقدام نرم
-ایجاد همدلی میان مردم و رهبران اپوزیسیون در جهت تحقق اقدام نرم
– واگذاری مسوولیت ها به مردم متناسب با مشاغل و پیشه ی آنها(در اقدام نرم، تمامی گروه های جامعه، سلول هدف و مسوول اجرای گام های اقدام نرم هستند. کودکان، دانش آموزان، معلمان، کارگران، مدرسان دانشگاه، زنان، مادران، بازاریان و کسبه، کارفرمایان تجاری، بازرگانی و صنعتی و گروه های فرهنگی(سینما، موسیقی، تئاتر…) و… نمونه هایی از این سلول ها هستند)
-گسترش فعالیت سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در جهت تحقق اقدام نرم
-تشکیل و تقویت مراکز تحقیقاتی ،‌علمی وپژوهشی با هدف آموزش، هدایت و اجرایی سازی گام های اقدام نرم
-توجه به امر اطلاع رسانی ،‌روشنگری وآگاه سازی مردم در تمامی حوزهای مرتبط با عدم کارایی نظام هدف
-تشکیل سازمان های مردم نهاد و مؤسسات فرهنگی با مشارکت مردم جهت تحقق بخشیدن به اقدام نرم
-توجه به نخبگان سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در جهت تحقق اقدام نرم
-بهره گیری از حوزه عملیات روانی
-ایجاد و توسعه مراکز تخصصی جهت پاسخگویی به شبهات مطرح شده درباره ی چگونگی اجرای اقدام نرم
-برنامه ریزی جهت پالایش ذهنی مردم که تحت تاثیر تبلیغات، آموزش و رسانه ی رژیم هدف و برنامه های آن قرار گرفته اند
-تقویت و توسعه کمی وکیفی در عرصه صنایع فرهنگی
-مقابله فنی با ابزارهای مورد استفاده ی رژیم هدف برای یکسان سازی ایدئولوژیک و…
– آماده سازی مردم برای پذیرش شرایط تهدید سخت در مواقع ضروری( سرپیچی، ظغیان، شورش و…

Related posts

برسان سلام ما را

بهزاد خوشحالی

انتصاب علی يونسی به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (2)

بهزاد خوشحالی

سرنوشت بسياری از انسان ها و ملت ها

بهزاد خوشحالی

اپوزیسیون کردستانی و ضرورت تفکر طراحانه

بهزاد خوشحالی

ترور روانشناختی

روانشناسی فاشیسم

خاستگاه کوردها (6)

چشيدی؟

بهزاد خوشحالی

امروز گفتی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید