كولونياليسم فرهنگی و جامعه سازی شاهدانه‌ای/ اعتیاد در کردستان به کجا می‌رود

فارسی یادداشت

آیا رسانه های ماهواره ای کردی، بهتر نیست به جای به راه انداختن جنجال های لفظی و تسویه حساب های حزبی و گروهی، چاره ای برای مبارزه با جامعه سازی شاهدانه ای در کردستان بیندیشند
بهزاد خوشحالی
»جامعه سازي شاهدانه‏اي« از مصاديق بارز »كولونياليسم فرهنگي« در كردستان است. در اين نوع جامعه سازي، نظام سلطه با هدف تخدير جامعه، »مواد مخدر« را دركنار »دخانيات« و »‌مشروبات الكلي« به جامعه عرضه و با هدف »فلج ذهني« اجتماع، انديشه جمعي حاكم بر يك جامعه را باهدف قراردادن پنج ستون اصلي زبان، فرهنگ،آيين، سازمان اجتماعي و تكنولوژي تخريب مي‏كند . جامعه سازي شاهدانه‏اي از مهلك ترين فاكتورهاي مورد استفاده در كولونياليسم فرهنگي در تاريخ ملت كرد بوده است. آمار فزاينده اعتياد به مواد مخدر(به ویژه مواد روانگردان نسل جدید مانند شیشه) و دخانيات وگرايش روزافزون به مشروبات الكلي، تمام ستون‏هاي فرهنگ را در جامعه كردستان هدف قرارداده است و مي‏رود تا وظيفه ناتمام ديگر مراحل تاريخي كولونياليسم فرهنگي در كردستان را به صورت كامل به انجام رساند.
در ذكر اهميت اين نوع كولونياليسم فرهنگي در جهان، همان بس كه »جنگ ترياك بريتانيا عليه چين« و »الكليسم روسي« از مؤثرترين عوامل كولونياليسم فرهنگي درتاريخ بوده اند .آمار تأثير مخرب الكليسم بر اتحادجماهير شوروي سابق، نشان مي‏دهد كه اين پديده شوم، سالانه 15 % كل درآمدهاي شوروي و 40 % هزينه هاي بهداشتي اين كشور را بلعيده و رقمي بالغ بر يكصد ميليارد دلار هزينه ايجاد نموده است. اين درحالي است كه اتحاد جماهير شوروي سابق،خود متولي توليد مشروبات الكلي، با درآمد ساليانه‏اي معادل 41 ميليارد دلار بود .1
به هرحال، هزينه سنگين ناشي از تهيه مواد مخدر، دخانيات و مشروبات الكلي، تخدير فكري ـ روحي مردم كردستان، هزينه هاي ناشي از تلف شدن ساعات كارمفيد براثر بيهوشي، بي حسي نسبت به شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي ودرنهايت از دست دادن هوشياري »ملي«، سرمايه ـ هاي مادي و فكري ملت كرد را در يك پروسه زماني تدريجي از ميان برده و ملت كرد را در نهايت مستعد »سياست پذيري هاي ذوب مليت« گروه مسلط مي‏كند .

Related posts

کردها همچنان در کانون تصمیم سازی و تصمیم گیری خاورمیانه

بهزاد خوشحالی

زیبای سرزمین من!

بهزاد خوشحالی

کردها، بزرگترین قربانیان مین در جهان – به مناسبت 4 آوريل

بهزاد خوشحالی

مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال عليه ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي

بهزاد خوشحالی

آتشي برپا کن

بهزاد خوشحالی

پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

در نفی اعدام

بهزاد خوشحالی

برای كردها، آزادی بالاتر از هر چيزی است

بهزاد خوشحالی

معمار “راديو دەنگی کوردستانی ئێران” هم رفت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید