اهداف تشکیل یک جبهه‌ی دمکراتیک علیه جمهوری اسلامی از نگاه “دکتر قاسملو”

فارسی یادداشت

بخشی از مصاحبه ی “شهید دکتر عبدالرحمان قاسملو” با عاطفه گرگین در پاییز 1365 در کتاب “فصلی از گل سرخ”


پرسش: هدف یا اهداف شما از تشکیل یک “جبهه ی دمکراتیک علیه جمهوری اسلامی” چیست؟
پاسخ:… ما 4هدف کلی را پیشنهاد نموده ایم:
1.مساله ی استقلال ایران
ما طرفدار ایجاد ایرانی مستقل و متعهد هستیم. فکر می کنم بسیاری از نیروها، در این خصوص، با ما اتفاق نظر داشته باشند.نیروهایی که سلطنت طلب نباشند و مخالف رژیم خمینی باشند.
2. دمکراسی و آزادی
ما به دمکراسی و آزادی اعتقاد داریم. مردم ایران در انقلاب هزاران شهید دادند تا آزاد باشند اما متاسفانه اینگونه نشد.در حال حاضر باید سیستمی بر سر کار بیاید که:
– آزادی مردم را محترم بشمارد
– این آزادی شامل: آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات، آزادی پوشش و…است
3. عدالت اجتماعی
این رژیم باید به حقوق اجتماعی زحمتکشان که اکثریت مردم کشور را تشکیل می دهند احترام بگذارد و تامین آن را مورد نظر قرار دهد
4. تامین حقوق ملی خلق های ستمدیده ی ایران
…از آنجا که ایران از خلق های متعددی تشکیل یافته است اگر بخواهیم از طرف همه ی خلق ها سخن بگوییم باید مساله ی “جمهوی فدراتیو” را طرح کنیم.
در “جمهوری فدراتیو”
– هم “تمامیت ارضی و وحدت ایران” حفظ می شود
– هم “خلق ها به حقوق ملی خود می رسند
…بدین ترتیب، هر نیروی “جمهوری خواه” هوادار “پلورالیسم”(تکثر گرایی) که مخالف رژیم جمهوری اسلامی(رژیم خمینی) باشد و هدف های مذکور را بپذیرد، می تواند به “جبهه” بپیوندد
…ما این 4هدف را پیشنهاد کرده ایم اما بر روی کلمات اصراری نداریم، بر روی اسم “جبهه” هم اصراری نداریم. تمام اینها پیش از تشکیل جبهه قابل بحث و گفتگو است. آماده شده:بهزاد خوشحالی

Related posts

انتخابات پارلمانی حکومت حريم کردستان، نمايش يک انتخاب(ات) دموکراتيک

بهزاد خوشحالی

عمری مسخرگی کردم

بهزاد خوشحالی

جنبش ملت کرد از جنس “عشق و زندگی” است نه “نفرت و مرگ”

بهزاد خوشحالی

ملت كرد

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خميني و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش پاياني)

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ويژگی‌های آن

بهزاد خوشحالی

آیا سقوط رژیم سوریه، به “فروریختن دیوار وحشت” مردم ایران در برابر نظام “انتظامی – امنیتی” ایران به مثابه یک نظام تمامیت خواه منجر خواهد شد؟

بهزاد خوشحالی

“من” بزرگترین مصیبت هاست

بهزاد خوشحالی

“خوشا به حال ما که در نبرد بزرگ، به آغوش مرگ خواهیم رفت و رویاروی تندیس خورشید آزادی، در خاک آرام خواهیم گرفت”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید