برای سما شاملو

فارسی یادداشت

برای سما خانم شاملو…

پرسیدی: وطن کجاست که آواز آشنای تو چنین دور می نماید: می گویم تا افکندگی سرم را واگویه به واژه به نگاشت آوریم:….”و” وطن، وعده گاه افراشته بر داران شد سرهای پر سودا، از تن هم که دیدی چه سان سرهای بی تن و مهاجران بی وطن… نمیدانم…شاید می دانستی و از مام” وطن” نپرسیدی…شرم بر من، شرم برما، از مام وطن اکنون، تنها “مام” ی می شناسند که بر “تن” دیروز وطن بمالند و سرخ خون قهرمانان اش، تند و تند، روژ بر لب و… پس آنگه در حاشیه ی خلیج نمی دانم چه قدر فارس اش بمانده، بقچه ی شرف را در عکاظ بازار حراج فرشتگان این سرزمین : بنات ایرانی”، “بنات ایرانی” به “آب رو”( هم آبرو بخوان هم آب رو) همیشه فارس اش “الوداع” غیرت بخوانند…

سما شاملو

Related posts

سه گانه

بهزاد خوشحالی

شايد در کتاب تاريخی

بهزاد خوشحالی

فروپاشی اقتصادی ايران از نگاهی ديگر

بهزاد خوشحالی

عقل و “عصيان”، عشق و “شيفتگی”

بهزاد خوشحالی

“هويت” از منظر “ناسیونالیسم قومی” و “ناسیونالیسم مدنی”

بهزاد خوشحالی

بار سنگين “هوشياری ملی”

بهزاد خوشحالی

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی، ويژگی‌ها، ضرورت‌ها و اهداف (بخش سوم و پايانی)

بهزاد خوشحالی

گفتگو با “کوردستان میدیا” سامانه‌ی رسمی حزب دمکرات کردستان ايران دربارەی جنگ سه ماهەی کردستان

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید