برنامه ی ریزی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان(بخش نخست)

تحلیل فارسی

ارائه ی طرح اولیه ی برنامه ی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان

رسالت جبهه ی ملی کردستان
-برای هم سطح کردن تئوری(نظریه) و پراتیک(اقدام)
-برای پاسخ دادن به مساله ای بدیهی اما ضروری که همواره به اشتباه پس زده ایم و به کتمان فروبرده ایم
-برای آنکه علایق گروهی،حزبی و سازمانی، “حق تعیین سرنوشت ملت کرد” را تحت الشعاع خود قرار داده و از دیده ها پنهان نموده است
-برای در مدار قرار دادن بنیادی ترین حق ملت ها برای ملت ها به صورت عام و ملت کرد به ویژه
-برای پرده برداشتن از حقیقتی که همواره برای ما نامریی نگاه داشته شده است
-برای از میان برداشتن شکاف های سیاسی بی حاصل و نابودگر
-برای درک مبارزات سیاسی مدرن و سیاست شناسی استاندارد
-برای گذار از چند دستگی ها و ورود به ائتلافی نوین حول محور “حق تعیین سرنوشت”
-برای ارجاع به مفاهیم مقدس آزادی،برابری و عقلانیت
-برای از میان برداشتن تظاهر به برآوردن امیدهای کسانی که زیر سلطه اند اما از طریق سازش با قطب های دیگر سلطه بر آنان مهار می زنند
-برای نقش آفرینی ملت کرد در سازوکارهای سیستم_جهان
-برای پویایی در ساختاری فراگیر
-برای رهایی از دیگر_هویتی
-برای رهایی از سلطه،اسارت و آرزومندی های جمعی متفاوت و ویرانگر
-برای ایجاد همبستگی و گذار از حمیت حزبی و گروهی و فرقه ای به وحدت ملی

برنامه ی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان
برنامه ریزی استراتژیک برای تشکیل جبهه ی ملی،در واقع، فرایندی است که از آن می توان برای هدایت و پیش برد برنامه ها و فعالیتهای احزاب کردستانی با افق دید بلندمدت و محوریت بخشی به مبارزات در جهت تحقق هدف نهایی که همانا دستیابی به”حق تعیین سرنوشت” است بهره گرفت.
از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق جنبش های رهایی بخش ملی، با تشکیل جبهه ی ملی برای رهایی، و درجهت دستیابی به اهداف و تحقق ماموریت سازمانی بهره می گیرند برنامه ریزی در جهت تشکیل ملی اگر به درستی تدوین شود، به انتخاب استراتژی هایی منجر می شود که درصورت اجرای درست و بهنگام، دستیابی به هدف نهایی را در واپسین گام محقق می سازد.
برنامه ریزی استراتژیک با بررسی فضای خارجی و داخلی سازمان، فرصتها و تهدیدهای محیطی و قوتها و ضعفهای داخلی را شناسایی و با لحاظ نمودن مسوولیت نهایی جبهه ی ملی به عنوان هدف، اهداف بلندمدت برای جبهه تنظیم و برای دستیابی به این اهداف، از بین گزینه های استراتژیک اقدام به انتخاب استراتژی هایی می کند که با تکیه بر نقاط قوت و بهره گرفتن از فرصتها، ضعفها را از میان برداشته، تهدیدها را تبدیل به فرصت، تهدیدهای غیر قابل تغییر را خنثی و با اجرای درست سیاست ها، موفقیت جبهه ی ملی را در دستیابی به “حق تعیین سرنوشت” تضمین ومی نماید.
در عصر کنونی که هر مجموعه(اعم از کشور، ملت، حزب، گروه، تشکیلات و سازمان) با هر اندازه ای، با تغییرات و تحولات شتابان روبروست و باید فعالیتهای خود را به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت کند که در محیط پرتلاطم، موقعیت خود را حفظ و آن را بهبود ببخشد. باتوجه به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک، به نظر می رسد برنامه ی تشکیل جبهه ی ملی کردستان، بهره گیری از این نوع برنامه ریزی است چرا که از یک سو، آینده نگر بوده و ازطریق پیش بینی تحولات آینده، اقدامات مناسب را تنظیم می کند و از دیگر سو، گرایش به محیط داشته و ارتباط تنگاتنگ با آن دارد و از این لحاظ می تواند به سرعت از تغییرات محیط را درک، و کنش مناسب و بهنگام نشان دهد.
بنابراین برای ملتی که با شرایط عصر کنونی مواجه بوده و به پیروزی،تداوم و تثبیت زمانی و مکانی می اندیشد تشکیل جبهه ی ملی و برنامه ریزی استراتژیک برای دستیابی به هدف نهایی، دو روی یک سکه محسوب می شوند.

تعریف برخی مفاهیم اولیه:
• تعریف برنامه : برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است.
شرح : برنامه خروجی فرایند برنامه‌ریزی است اما برنامه‌ریزی یک فرایند پیوسته است که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد. برنامه‌ها تهیه شده و اجرا می‌گردند.
• آرمان‌ها (goals)

تعریف : معادل با واژه هدف است و ممکن است به جای یکدیگر استفاده شوند.
. 2. استراتژی‌ها (Strategies)
تعریف : جهت حرکت و سمت و سوی دیدگاه های سازمان با توجه به شرایط محیطی. برنامه، الگوی رفتاری، پرسپکتیو، سیاست یا تصمیمی است که سمت و سوی دیدگاه‌ها و جهت حرکت سازمان را نشان می‌دهد.
• 3. اهداف (Objectives)
تعریف : منظور، خواست، قصد یا آرمان مشخص.
• 4. تهدید ها (Threats)
تعریف : عوامل یا وضعیتهای برون سازمانی هستند که بر سازمان تأثیر منفی و نامطلوب دارند (می توانند داشته باشند) یا آن را از انجام وظایف یا مأموریتش باز می دارند (می توانند بازدارند).
• 5. دورنما (Vision)
تعریف : توصیفی از شرایط آینده سازمان در صورت بکارگیری استراتژی‌های تدوین شده و استفاده از تمام نیرو و منابع سازمان، دورنمای موفقیت سازمان نامیده می‌شود.
• 6. فرصت ها (Opportunities)
تعریف : عوامل یا وضعیتهای برون سازمانی که بر سازمان تأثیر مثبت و مطلوب دارند (می توانند داشته باشند) یا آن را در انجام وظایف یا مأموریتش کمک می کنند (می توانند کمک کنند).
7. مأموریت (Mission)
8. نقاط ضعف (Weaknesses)
تعریف : کاستی هایی که در سازمان وجود دارند و توان آن را در انجام وظایف یا مأموریتش کاهش می دهند.
9. نقاط قوت (Strengths)
تعریف : قابلیت هایی که در سازمان وجود دارند و به آن در انجام وظایف یا مأموریتش کمک می کنند.

تعریف جبهه ی ملی کردستان:
جبهه ی ملی کردستان، ائتلافی یکپارچه از احزاب کردستانی است که در عین گوناگونی اعتقادات در سطح ابزاری و ایدئولوژیک، دارای یک هدف مشترک به نام”حق تعیین سرنوشت ملت کرد” هستند و در ائتلاف خود، “اصل هم پایانی” را پذیرفته و به ضوابط مصوب یکدیگر در چارچوب ائتلاف،احترام می گذارند.(منظور از اصل هم پایانی در این نظریه، هدف نهایی مشترک کلیه ی احزاب کردستانی یعنی”حق تعیین سرنوشت ملت کرد” در عین رواداری(Telorance) متقابل اعتقادات و ایدئولوژی های احزاب عضو ائتلاف و همکاری با احزاب غیر عضو جبهه ی می کردستان اما دارای هدف “حق تعیین سرنوشت ملی” است. هم پایانی در معنای علمی آن، نظریه سیستم های باز است که برتالنفی آن را بیان داشته است به عقیده ی او نتایجی را در بر داشته است که علاوه بر تبیین خصوصیات ارگانیسم های زنده بسیاری از تناقص هایی را که قبلا” در توجه مکانیستی موجودات زنده وجود داشته نیز حل کرده است . یکی از پدیده هایی که با مکتب ارگانیستی قابل تو جیه می باشد پدیده همپایانی است . مفهوم همپایانی به معنای این است که سیستم می تواند با شرایط اولیه و از طرق متفاوت به نتایج نهائی یکسانی دست یابد .
در توجه به ارگانیسم به عنوان یک سیستم باز تنها شرایط اولیه نیستند که حالت سیستم را در هر لحظه تعیین می کنند بلکه بر اساس شرایط رشد و تکامل جاندار که او در این مسیر پیچیده رشد ونموطی می کند و همچنین چگونگی ارتباط و مبادلاتی که با محیط خود دارد ، همه این عوامل در حالت نهائی موجود زنده تاثیر گذار است . نظریه سیستم های باز و خاصیت هم پایا نی که در مورد آنها قابل توجیه می باشد ، ضمن حل بسیاری از مسائل خود نیز پرسش هایی را مطرح نموده که از لحاظ فلسفی بسیار حائز اهمیت است ، از جمله اینکه شخص از خود می پرسد : چرا ار کانیسم های زنده دارای خاصیت هم پایانی هستند ؟ برتالنفی در پاسخ به این سئوال چنین می گوید : ” یکی از خصو صیات عمده سیستم های زیستی هدف گرائی و آرمان مندی آنها است . یعنی اینکه ارگانیسم زنده همواره سعی در رسیدن به هدفی را دارد. تحقق هدف و مقصود هر موجود زنده از راههای مختلف نه از طریق یک مسیر مشخص همانند آنچه که در سیستم های بسته مطرح است .” امکان پذیر است . بطور مثال یک زبان بیگانه را به طرق مختلف می توان آموخت یا اینکه یک محصول صنعتی را با استفاده از مواد مختلف و روش های متفاوت می شود تولید نمود . این مسئله بر خلاف نظریه روابط علت و معلولی ساده است که از علوم فیزیکی ناشی می شودو معتقد است که همیشه یک بهترین راه برای رسیدن به اهداف وجود دارد) .
مفهوم ائتلاف از نگاه جبهه ی ملی کردستان
. «ائتلاف»(‌ alliance)از نظر اصطلاحی توافقی میان دو یا چند طرف برای حمایت از یکدیگر به منظور پیشبرد منافع متقابل است. ائتلاف ها دارای اشکال مختلفی همچون دو جانبه و چند جانبه، سری و علنی، ساده یا دارای سازمان پیچیده؛ و کوتاه مدت یا درازمدت می باشند. همچنین کاربرد ائتلاف در دو سطح سیاست داخلی و بین المللی رایج است.منظور از ائتلاف همبستگی و همکاری چند کشور،گروه،حزب یا سازمان مختلف برای نیل به یک یا چند هدف مشترک است. ائتلاف زمانی شکل می گیرد که چند گروه عمدتا همفکر برای تحقق اهداف مورد نظر با هم به همکاری بپردازند.گروه های عضو ائتلاف ممکن است برای همکاری با هم یک موافقتنامه رسمی امضا کنند یا این که بدون وجود هرگونه توافق مکتوب در پی تحقق اهداف مورد نظر برآیند.
چرایی لزوم تشکیل جبهه ی ملی کردستان:
-مدیریتی توانمند و جامع مرکب از احزاب کردستانی است که تمام تلاش خود را بر محور “حق تعیین سرنوشت ملت کرد” متمرکز نموده اند.
-خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق می دهد.
-با استفاده از فرایند برنامه ریزی استراتژیک، یک نگرش و تجزیه و تحلیلی مناسب و متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی به آن ارایه می کند
شرایط فعلی سازمان را درست با توجه به مصالح ملت کرد تبیین و عوامل کلیدی موثر بر موفقیت آن را شناسایی و عملیاتی می کند.
-نگاه به آینده دارد و تمرکز بر آینده در آن پیش بینی شده است.
-به این مساله توجه دارد که جهان بعداز 5 الی 10 سال چه تفاوتهایی با اکنون خواهد داشت و به دنبال خلق آینده ی ملت کرد بر پایه ی آن چیزی است که احتمال می رود در آینده ایجاد شود.
-برمبنای تجزیه و تحلیل روندها و سناریوهای پیش بینی شده برای گزینه های ممکن در آینده است و نیز برمبنای تجزیه و تحلیل داده های داخلی و خارجی است.
– متمایل به ایجاد تصویری بزرگ اما واقعی از آینده چارچوب سیاسی و سرزمینی کردستان است.
– خود را با جغرافیای سیاسی و سرزمینی کردستان تطبیق می دهد، زمینه ای برای دسترسی به هدف “حق تعیین سرنوشت ملی” ایجاد و چارچوب و جهتی برای خود مهیا می سازد تا به آینده ایده آل خود دست یابد.
-چارچوبی به وجود می آورد که با تجزیه و تحلیل کامل جغرافیای سیاسی و سرزمینی کردستان، محیط داخلی و خارجی و پتانسیل های سازمان در آن چارچوب، بتوان به مزیت نسبی در تعامل با پیرامون دست یافت. این امر جبهه ی ملی کردستان را قادر می سازد تا به روندها، رویدادها، چالشها و فرصتهای به وجود آمده، ازطریق چارچوبی از بینش و ماموریت ایجاد شده توسط فرایند برنامه ریزی استراتژیک پاسخ دهد.
– توامان فرایندی نظری_عملی و در عین حال، کیفی است. جبهه ی ملی کردستان با تعریف،تبیین،نهادسازی،استقرار و تثبیت خود بر مبنای برنامه ریزی استراتژیک، داده های نرم مانند: اندیشه ها،رویکردها و ایده ها را در چارچوب جبهه ی ملی کردستان به صورت مداوم ترکیب و با ارایه ی یک بینش و هدف سازمانی روشن، چگونگی عمل را نیز به مثابه روش،سطح بندی می کند.
-مرکز گرایی ضروری مبتنی بر وحدت در عین کثرت بوده و در عین حال،فرایندی پویا و مستمر از فعالیتهای خود تحلیلی است.
-با حرکت مستمر خود در مسیر دستیابی به هدف، به نتایجی فراتر از دسترسی به یک مجموعه اهداف از پیش تعیین شده توسعه می یابد.
– جبهه ی ملی کردستان در تلاش است با بهره گیری از برنامه ریزی استراتژیک روشی را که هر یک از احزاب کردستانی، پیش از این می اندیشند و اجرا می نمودند به مداری ارتقا دهد که در نهایت هدف “حق تعیین سرنوشت ملی” را برای ملت کرد محقق سازد.
-جبهه ی ملی کردستان با اندیشه و عمل وحدت نگر خود در تلاش برای دستیابی به هدف، تمام نواحی عملیاتی را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان قسمتی از فلسفه و فرهنگ سازمانی مبارزه درمی آید.
– فرایند اندیشه و عمل جبهه ی ملی کردستان در چارچوب سازمانی و مبتنی بر برنامه ریزی استراتژیک، فرایند ایجاد و توسعه رویه ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده و تحقق هدف”حق تعیین سرنوشت ملت کرد” است. جبهه ی ملی کردستان در مدل برنامه ریزی استراتژیک ، کنشگر فعال بوده و ملزم به تصویر سازی و خلق آینده ی ملت کرد است.
-جبهه ی ملی کردستان، چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه ها، مدیریت و همکاریها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه ها ارایه می کند.
-جبهه ی ملی کردستان، نه تنها درک ملت کرد و احزاب کردستانی را به عنوان نمایندگان مردم کردستان از استراتژی ها و اهداف بیشتر می کند بلکه تفکر آینده گرا را برمبنای درک مشترکی از رسالت خود تحریک و ایجاد می نماید. همکاری بین اعضای جبهه ی ملی کردستان، هنگامی که با مفروضات مشترکی نسبت به اهداف مشترک فعالیت کنند، بسیار اثربخش و کارا خواهد بود که در نهایت به صورت بهره وری در قالب”حق تعیین سرنوشت ملت کرد” متبلور خواهد شد.
-جبهه ی ملی در نهایت به اقدام مشترک تمامی احزاب و گروه ها و یکایک افراد ملت منجر خواهد شد.
– بینش مشترکی برمبنای ارزشها ایجاد خواهد کرد
-فرایندی همگانی و مشارکتی است که تمامی گروه های جامعه ی کردستان احساس مالکیت مشترک نسبت به آن دارند.
– مسوولیت درقبال جامعه ی کردستان را به صورت تمام و کمال می پذیرد.
– نسبت به محیط خارجی کردستان در خارج از مرزهای خود حساس بوده و با اقدام یا بازدارندگی بر آن تمرکز و کنترل کامل خواهد داشت.
چرایی انتخاب برنامه ریزی استراتژیک برای جبهه ی ملی کردستان
مقایسه مدلهای برنامه ریزی نشان می دهند که با وجود تفاوتهای موجود در تعداد مراحل و گامهای مدلها، تمامی مدلها به صورت تقریبی، از ساختار مشابه و یکسانی برخوردار هستند. چارچوبه ی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک در جبهه ی ملی کردستان به این ترتیب خواهد بود که با تعیین رسالت سازمانی آغاز، با انجام تجزیه و تحلیلهای خارجی و داخلی (برای شناسایی فرصتها و تهدیدهای خارجی و قوتها و ضعفهای داخلی) اهدافی برای جبهه درنظر گرفته و براین اساس استراتژی هایی انتخاب می شوند؛ سپس استراتژی های انتخاب شده به صورت یک برنامه ی استراتژیک شامل روش انجام کار، منابع و زمان تخصیص یافته، درمی آیند که باید توسط جبهه به اجرا درآیند تا هداف و رسالت آن که در نهایت “حق تعیین سرنوشت ملت کرد” است محقق شوند.
بنابراین، می توان گفت برنامه ریزی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان، شامل این مراحل است:
▪ تعیین رسالت و اهداف جبهه ی ملی کردستان؛
▪ تجزیه و تحلیل خارجی و داخلی؛
▪ تدوین استراتژیهای جبهه.
▪اجرای برنامه ها
▪ ارزیابی برنامه

Related posts

بيان حقيقت در برابر قدرت

بهزاد خوشحالی

در رویارویی با سخت کیشی ایدئولوژیک، از چه مکانیسم هایی باید استفاده کرد؟

بهزاد خوشحالی

سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای فلج ذهنی مخاطبان

بهزاد خوشحالی

ضرورت گذار از “هویت مقاومت” به “هویت مشروعیت”

بهزاد خوشحالی

خاطره‌ای از قوه‌ی قضاييه‌ی جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

تغییر در ایران: اوباما یا رامنی؟

بهزاد خوشحالی

کورد ایرانی،کورد ترکیه، کورد عراق، کورد سوریه با نگاهی به BDSM

بهزاد خوشحالی

مدعيان دمکراسی‌خواهی ايرانی از فردای ايران چه می‌خواهند

بهزاد خوشحالی

ماشین مرگ ملت کرد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید