برنامە‌ی روزنه – نقش و کارکرد تحزب در ایران با تاکید بر حدکا

تیشک تی‌ڤی فارسی ویدیو

برنامە‌ی روزنه – کانال تیشک
موضوع: نقش و کارکرد تحزب در ایران با تاکید بر حدکا
بە مناسبت: 25 مرداد ماه سالروز تشکیل حزب دمکرات کردستان ایران
August 17, 2011 – چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۰

بخش نخست:

بخش دوم:

بخش سوم:

بخش پایانی:

 

 

Related posts

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(6)

بهزاد خوشحالی

درک پیچیده تر از قدرت در سیاست جهانی

بهزاد خوشحالی

مقابله با تروریسم

بهزاد خوشحالی

به مناسبت فراخوان اعتصاب22تیر

بهزاد خوشحالی

“هویت ملی”، تضمین تصور “فرد” به عنوان “عضو اجتماع ملی”

بهزاد خوشحالی

تاریخ

بهزاد خوشحالی

اینجا ایران است

بهزاد خوشحالی

“نه گفتن” به نمادهای ارزش های جمهوری اسلامی و آگاهی ملّی

بهزاد خوشحالی

جنبش های اعتراضی دو دهه ی اخیر ایران

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید