به جای آنکه در جستجوی مرمت

Image default
دیدگاه فارسی یادداشت

به جای آنکه در جستجوی مرمت اجزای شکسته ی هویت خود باشیم پیوسته در حال نابودی هستیم؛ نابودی دیگران و البته نابودی خود.
بسیاری از “ما” به‌صورتی آشکار، آن موجود یکپارچه، مختار و خودآگاهی نیستیم که به‌سادگی “خود” می‌نامیم اگرچه فراتر از مخلوقی ویران‌شده نشان می دهیم (و البته بیشتر نمایش می دهیم).
“خود” همواره در فرایند ساخته‌شدن، نابودی و بازسازی است اما گویی ما تنها به مرحله ی دوم فرآیند تمایل شدید داریم.
این وضعیت تقریبا در همه ی ما وجود دارد؛ تفاوت، تنها در شدت و ضعف روند نابودی دیگران و صد البته نابودی خود ما است.

Related posts

به 27 دلیل در انتخابات شرکت نمی کنم

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(2)

بهزاد خوشحالی

جبهه ی متحد کردستانی، ضرورت سرعت تشکیل

بهزاد خوشحالی

ملت كرد

بهزاد خوشحالی

سخنی کوتاه با تمام همراهانی که اين “دردنوشت” را می‌خوانند:

بهزاد خوشحالی

دولت-ملت ها با “آهن” و “اندیشه” و “خون” و “قانون” ساخته شده اند

بهزاد خوشحالی

یەکگرتنەوە

بهزاد خوشحالی

خوش بینی و بدبینی

بهزاد خوشحالی

“يادمان رفته بود خورشيد هميشه از شرق طلوع می‌کند؟!”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید