Image default

به جای آنکه در جستجوی مرمت

به جای آنکه در جستجوی مرمت اجزای شکسته ی هویت خود باشیم پیوسته در حال نابودی هستیم؛ نابودی دیگران و البته نابودی خود.
بسیاری از “ما” به‌صورتی آشکار، آن موجود یکپارچه، مختار و خودآگاهی نیستیم که به‌سادگی “خود” می‌نامیم اگرچه فراتر از مخلوقی ویران‌شده نشان می دهیم (و البته بیشتر نمایش می دهیم).
“خود” همواره در فرایند ساخته‌شدن، نابودی و بازسازی است اما گویی ما تنها به مرحله ی دوم فرآیند تمایل شدید داریم.
این وضعیت تقریبا در همه ی ما وجود دارد؛ تفاوت، تنها در شدت و ضعف روند نابودی دیگران و صد البته نابودی خود ما است.

حال و هوای اين روزهای مردم کردستان

بهزاد خوشحالی

دربارەی پسا تمامیت خواهی

بهزاد خوشحالی

سیاهه و نفرت

بهزاد خوشحالی

بيانيه روزنامه نگاران كرد در مورد سرکوب بهائیان

بهزاد خوشحالی

در خواست برای “تداوم و تشديد تحريم ها” به خاطر “نقض حقوق بشر سيستماتيک در ايران”

بهزاد خوشحالی

قاسملو، مبارزی برای همه‌ی دوران

بهزاد خوشحالی

کردیسم، به سوی زیبایی شناختی کردن واقعیتی به نام”کرد ملت باوری”(بخش پایانی)

بهزاد خوشحالی

تانک ها در روزی که از هميشه آرام تر بود اين بار، به شقيقه‌ی “ژوان” شليک کرده بودند…

بهزاد خوشحالی

روی صورت‌ها مرگ می‌پاشد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید