به جای آنکه در جستجوی مرمت

Image default
دیدگاه فارسی یادداشت

به جای آنکه در جستجوی مرمت اجزای شکسته ی هویت خود باشیم پیوسته در حال نابودی هستیم؛ نابودی دیگران و البته نابودی خود.
بسیاری از “ما” به‌صورتی آشکار، آن موجود یکپارچه، مختار و خودآگاهی نیستیم که به‌سادگی “خود” می‌نامیم اگرچه فراتر از مخلوقی ویران‌شده نشان می دهیم (و البته بیشتر نمایش می دهیم).
“خود” همواره در فرایند ساخته‌شدن، نابودی و بازسازی است اما گویی ما تنها به مرحله ی دوم فرآیند تمایل شدید داریم.
این وضعیت تقریبا در همه ی ما وجود دارد؛ تفاوت، تنها در شدت و ضعف روند نابودی دیگران و صد البته نابودی خود ما است.

Related posts

ممنوعیت تکلم به زبان مادری، یک نگاه آسیب شناختی

بهزاد خوشحالی

پيش داوری‌های عجولانه چرا؟

بهزاد خوشحالی

ناوچەگەرا و ناوچەگەرایی 

شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

روی صورت‌ها مرگ می‌پاشد

بهزاد خوشحالی

سازوکارهای رويارويی با ماشين “انسان خوار” و “انسانیت کش” جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

ملتهای تحت سلطه و اهمیت هویت سازی الکترونیک

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی “جمهوری اسلامی” و اراده ی تشکیل “جامعه ی مردگان”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید