بيانيه روزنامه نگاران كرد در مورد سرکوب بهائیان

دیدگاه فارسی

بيانيه اعلام پشتيباني نويسندگان و روزنامه نگاران كردستان
در رابطه با تحركات اخير جمهوري اسلامي عليه پيروان آيين بهاييت در ايران
بيت العدل الاعظم
نهادهاي فعال حقوق بشر ايران
نهادهاي ديدبان حقوق بشر در سراسر جهان
دبيركل محترم سازمان ملل متحد
با درودهاي فراوان
از رسانه هاي خبري جمهوري اسلامي و از منابع غير رسمي خبر مي رسد كه”نهاد رهبري” جمهوري اسلامي” با ابلاغ بخشنامه اي موهن به نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي، نظامي و انتظامي خود در سراسر ايران، ضمن طرح كليشه هاي كهنه “فرقه ضاله خواندن آيين بهاييت در ايران” و “وابستگي آن به صهيونيسم جهاني” و “لزوم برخورد شديد ” با “اهل بها” در ايران و همچنين ابلاغيه “دادستان كل كشور” به “وزارت اطلاعات” جمهوري اسلامي در همين رابطه، عزم سركوبگر خود را براي طراحي و اجراي يك جنايت سازمان يافته عليه بشريت و پيروان آيين بهاييت در ايران، جزم نموده است.
اصولا “فرقه ضاله” خواندن هريك از گروه هاي آييني داراي پيروان خاص در جهان علاوه بر آنكه در صلاحيت هيچ انساني نيست اكنون ديگر چنان منسوخ و پيش پا افتاده شده است كه طرح هر موضوعي با اين عنوان، “اعصار تاريكي” و “قرون وسطا”، “عصر تفتيش عقايد”، “حاكميت فريبكاران آييني را برآيين” و “سوء استفاده از تاثير آيين بر انسان ها با سوء تفسير و سوء تعبير از مفاهيم بلند آييني توسط معدودي فريبكار در جامه حكومت و روحانيت” به ذهن متبادر مي سازد.
نخستين پرسش ما اين است كه چه كسي به اربابان خون و مرگ و جنايت، اجازه مي دهد هر گروه آييني، ملي، مذهبي، قومي و سياسي دگرانديش را اينگونه با عباراتي چون “فرقه ضاله”، “حزب شيطان”، “ايادي استكبار”، “وابسته”، “مزدور”، “جاسوس” و… متهم و هر آن، از پساب هاي ذهن متحجر و واپس مانده خود به دگرانديشي و دگرانديشان –هواخواهان آشتي و آزادي و دمكراسي و مبارزان عليه ايدئولوژي گرايي ناهنجاري مرده اي به نام جمهوري اسلامي- منتسب سازند.
بيگمان انديشه امروزين بشر با پذيرش تكثر و پلوراليزم در تمامي ابعاد آييني، ملي، مذهبي، زباني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و به طور كلي در همه حوزه ها تنها به مفهوم “انسان” و “انسانيت” ارزش مي گذارد و پس از اين اعتباربخشي، ساير مفاهيم مرتبط را به رسميت شناخته و خود را ملزم به رعايت و پاسداشت حقوق مادي و معنوي گروه هاي گوناگون آييني، ملي، مذهبي، زباني، فرهنگي و اجتماعي مي نمايد.
جهان امروز، دنياي مبارزه با هرگونه ستم آييني، ملي، مذهبي، زباني، فرهنگي و اجتماعي است و دگرانديشي را در كنار تكثرگرايي به عنوان اصلي بديهي و بنيادين پذيرفته و ضمن تعريف سازوكارهاي آن، تمامي مساعي نهادهاي حقوق بشري، فعالان حقوق بشر، نويسندگان، روشنفكران، روزنامه نگاران و حتي نظام هاي حكومتي را به سوي حرمت گذاردن به “ديگري” در عين اختلاف انديشه و سليقه سوق داده است.
ابلاغيه جديد “نهاد رهبري” و “دادستان كل كشور” به وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي در لزوم برخورد با “آيين بهاييت” و اطلاق صفت بي مايه و تهي از استدلال “وابستگي به تشكيلات جهاني صهيونيسم”، بار ديگر نشان مي دهد كه نظام جمهوري اسلامي، ناتوان از طراحي توطئه در مقياس كلان و ميانه بين المللي و هراسان از تبعات بحران سازي در ميان مليت هاي ايران، براي سرپوش گذاردن بر بحران عنقريب در حال فروپاشي نظام، دگرباره و چندين باره، سياست”توهم توطئه” و”سركوب” را برگزيده و در اين ميان، پيروان “آيين بهاييت” را در ايران نشانه رفته است.
ما جمعی از نويسندگان و روزنامه نگاران كردستان-به پيروي از رسالت انساني خود- ضمن آگاهانيدن مردم كردستان به ويژه و ساكنان ايران زمين به طور عام بر اين واقعيت كه “اماكن مقدسه و مركز جهاني بهاييان”، هشتاد سال پيش از تشكيل كشور اسراييل و در عصر امپراتوري عثماني در دو شهر “حيفا” و “عكا” تشكيل و از نظام آييني مستقل و منحصر به خود، برخوردار و پيشواي آيين بهاييت به فرمان حاكمان وقت ايران به آن سرزمين تبعيد شده اند و اساسا هيچگونه رابطه اي ميان صهيونيسم با صبغه سياسي و بهاييت با بنيادهاي آييني وجود ندارد، پشتيباني كامل خود را از “بهاييان كرد”، “بهاييان غير كرد ساكن كردستان”، “قريب به سيصد و پنجاه هزار پيرو آيين بهايي در ايران(بزرگترين اقليت مذهبي غير مسلمان ايران) و بيش از شش ميليون بهايي در سراسر جهان-كه ايشان را به عنوان دومين جمعيت آييني به لحاظ پراكندگي در گستره خاكي تبديل نموده است- ضمن محكوم نمودن تصميمات حكومت در حال فروپاشي جمهوري اسلامي مبني بر لزوم برخورد با “اهل بها” در ايران، آمادگي قلمي و قدمي خود را براي زدودن اين ننگ هزارباره اعلام، و از سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري جهان، همچنين احزاب و گروه هاي سياسي كردستان و ساير مليت هاي ايران، صميمانه انتظار داريم با اعلام بيانيه هاي رسمي در محكوميت اين تفتيش عقايد، طرح سركوب “ياران صلح و آشتي”(اهل بها) و “هولوكاست نوين”، از هيچ اقدامي فروگذار ننمايند.
جمعي از نويسندگان و روزنامه نگاران كردستان
این بیانیه پیشتر از سوی جمعی از نویسندگان و روزنامه نگاران کردستان منتشر شده است و با توجه به تشدید فشار وزارت اطلاعات علیه جامعه ی بهاییان کردستان در روزهای گذشته، مجددا بارگذاری و منتشر می شود

Related posts

حقوق بشر،خوانشي نو

نگاهی کوتاه به آمار بیکاری سالیانه در استان‌های ایران

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی متحد کردستانی، ضرورت سرعت تشکیل

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و مارکسیسم – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

ژنرال “دمپسی” سناريوهای ارتش آمريکا برای مداخله‌ی نظامی در سوريه را اعلام کرد:

بهزاد خوشحالی

نبرد نامتقارن، الگویی برای اقدام مدنی علیه سلطه

بهزاد خوشحالی

رهایی

بهزاد خوشحالی

شناسنامه ام

بهزاد خوشحالی

اگر “ماکياولی” کورد بود و برای “شاهزاده” کتاب می‌نوشت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید