تاکنون هر “قانونی” که علیه “ملت کرد” نوشته شده “محترم” بوده است

November 29, 2012 One Min Read
313 Views
Behzad