ترسی است بی‌نظير

فارسی گزینه گویی

ترسي است بي نظير
هنگامي که سياست
مي فروشد شهر را به پيچ و خم هاي تکرار
هر بار چرخشي از سياست به سياه و
گردشي ديگر اين بار
سياهه به سياهچال
سياه دان
****
حکايت سياست وسرزمين همين بوده است
آفتاب گردانی که به خورشید رو نمي کند
بيراهه ي تلخي که ما همچنان مي رويم
امتدادي که به نقشه های غریبه می رسد و
بادهای تاریک، که همچنان، از تاریخ می وزند
تقویم بیماری های سرزمين مادری را
تند تند ورق مي زنند
تند تند به فراموشي گره مي زنند و
بند بند به تباهي گره مي بندند
بند بند به تباهي گره مي بندند….
(ب.خ)

Related posts

دفاع مشروع یا تروریسم؟ (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

تکنیک‌های نافرمانی مدنی (روش های اقدام بدون خشونت)

بهزاد خوشحالی

کردی پوش‌های خاورمیانه

بهزاد خوشحالی

سرانجام روزی

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی کرد، ضرورت‌ها، بايسته‌ها

بهزاد خوشحالی

کردها و يک مسووليت ديگر

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، “موجه نمایی” یک تجاوز

بهزاد خوشحالی

کرد-ملت باوری درعمل

بهزاد خوشحالی

“من دستجمعی” یا “ما”؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید