تمامیت خواهی “جمهوری اسلامی” و اراده ی تشکیل “جامعه ی مردگان”

فارسی یادداشت

سیاست های جمهوری اسلامی برای چیرگی بر مردم مستلزم چیست؟
1. مردم به مثابه قربانیان شکنجه دیده، بدون هرگونه اعتراضی تسلیم اراده ی قدرت” ولایت فقیه” شوند
2. مردم تا حدّ “انکار هویت خوبش” بی ارزش شوند
3. انسان به حد ابتدایی ترین واکنش های طبیعی(و البته غریزی) تنزل یابد و به سان مجموعه واکنش هایی درآید که هر لحظه می توان، او را با واکنشی دیگر تغییر دهد
4. مردم را پیش از مرگ و به خاک سپردن، نابود سازد
جمهوری اسلامی تنها در این صورت می تواند “آرزوی تسلط تمام به انسان” ها و تشکیل “جامعه ی مردگان” را محقق سازد. امّا آیا می تواند؟

Related posts

درد دلی از جنس نیمه شب

بهزاد خوشحالی

اردو زده پشت نادانی

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(9)

بهزاد خوشحالی

روانشناسی کورد ایرانی بودن

اپوزیسیون کردستانی و ضرورت تفکر طراحانه

بهزاد خوشحالی

مشروعیت و مشروعیت سیاسی

بهزاد خوشحالی

سلطه‌گری و جنايت تو

بهزاد خوشحالی

پای حرفی که زده ای “بایست”

بهزاد خوشحالی

حمله به آزادی مردمان یک سرزمین

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید