تمامیت خواهی “جمهوری اسلامی” و اراده ی تشکیل “جامعه ی مردگان”

سیاست های جمهوری اسلامی برای چیرگی بر مردم مستلزم چیست؟
1. مردم به مثابه قربانیان شکنجه دیده، بدون هرگونه اعتراضی تسلیم اراده ی قدرت” ولایت فقیه” شوند
2. مردم تا حدّ “انکار هویت خوبش” بی ارزش شوند
3. انسان به حد ابتدایی ترین واکنش های طبیعی(و البته غریزی) تنزل یابد و به سان مجموعه واکنش هایی درآید که هر لحظه می توان، او را با واکنشی دیگر تغییر دهد
4. مردم را پیش از مرگ و به خاک سپردن، نابود سازد
جمهوری اسلامی تنها در این صورت می تواند “آرزوی تسلط تمام به انسان” ها و تشکیل “جامعه ی مردگان” را محقق سازد. امّا آیا می تواند؟

اصول نبرد نامتقارن

بهزاد خوشحالی

کردها و مدیریت بین المللی بحران

بهزاد خوشحالی

درباره‌ی جبهه‌ی کردستانی و جریانهای مخالف یا مقاوم در برابر تشکیل جبهه

بهزاد خوشحالی

از کدامين تمدن می‌گوييد

بهزاد خوشحالی

“ناسیونالیسم کودکانه” با نگاه به “سندروم پرنسس “

بهزاد خوشحالی

دنيای اين روزهای ما

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی متحد کردستان، تاثیر گذاری بر آینده

بهزاد خوشحالی

آیا سقوط رژیم سوریه، به “فروریختن دیوار وحشت” مردم ایران در برابر نظام “انتظامی – امنیتی” ایران به مثابه یک نظام تمامیت خواه منجر خواهد شد؟

بهزاد خوشحالی

هر جنبش ملی گرایانه باید به دنبال استقلال باشد

دیدگاه خود را بنویسید