تنها چند جمله

تنها چند جمله
از امروز تا رهايي ملت من
پرچم انسانيت نيمه افراشته
پرچم وجدان ها نيمه افراشته و
چند جمله هم خطاب به تو
تو جاش قلمي، مزدور واژه
از امروز تا رهايي ملت من
دکان روشنخرکان مدعي پايان دوران مبارزه ي مسلحانه، مزدوران واژه و جاش هاي قلمي تعطيل

از 12 فروردين 58 تا 12 فروردين 92

بهزاد خوشحالی

عروسک مزخرف ابتذال

بهزاد خوشحالی

ترس از “سقوط” برای جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

مستندهای مجازی

بهزاد خوشحالی

“یارسان” را تنها نگذاریم

بهزاد خوشحالی

كرديسم، به سوی زيبایی شناختی كردن واقعيتی به نام “كرد ملت باوری” (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

چارچوبی پيشنهادی برای اتحاد مجدد احزاب، يکپارچه شدن و گذار به “جبهه‌ی متحد کردستان”

بهزاد خوشحالی

مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال عليه ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي

بهزاد خوشحالی

به تاوان وفاداری به حقیقت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید