جبهه ی اقدام مدنی كردستان (بخش سوم)

تحلیل فارسی

تعاریف، چالش های پیش رو، چشم انداز، آرمان، ارزش ها، ملاحظات استراتژیک، تکنیک ها، اصول راهبردی

تعاریف(مفاهیم)
جبهه-
مجموعه ای از تشکل هایی که در مقطع خاص یا در موضوعی خاص با یکدیگر طبق قراردادهای توافقی، تشکلی به نام جبهه پدید می آورند. احزاب و تشکل های عضو جبهه ضمن حفظ موجودیت تشکل خود و فعالیت های درون تشکیلاتی، فعالیتهای برون تشکیلاتی و در سطح رسمی را به نام جبهه انجام می دهند و در واقع اختیارات خویش را در سطح برون تشکیلاتی به شورای جبهه تفویض می کنند. دبیران کل تشکل های عضو جبهه، شورای مرکزی جبهه را تشکیل می دهند. جبهه از افراد حقیقی عضو گیری نمی کند و حوزه حزبی ندارد.
اقدام-
اقدام، یک پدیدار در زمان محدود و مجرد نیست، بلکه مداخله ای خاص در جریان پدیده ای کلی و پیوسته است. از همین رو، زمانی که هدف اجرا است ” اقدام ” مطرح می شود. اقدام، مفهوم کاملی است که با استراتژی کامل متناظر است؛ اما اقدام، اشکال گوناگونی دارد که از شدیدترین تا فریب کارانه ترین تاکتیک ها را به صورت بالقوه در خود دارد. اقدام اگر به صورت قهرآمیز درآید اغلب با اقدام نظامی یا ” جنگ ” یکی قلمداد می شود؛ اما جنگ هرگز یک پدیده ی صرفا نظامی نیست، بلکه پدیده ای است با ویژگی کامل که در آن سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد و عملیات نظامی در یکدیگر تداخل می کنند. بدین ترتیب، اقدام پدیده ای کلی است که از فشار ساده تا مرحله ی جنگ، با درجات شدت مختلف، تظاهر پیدا می کند.
هر اقدام قانونمدار وقانونگرا، با رویکرد محوری فرهنگ ، آداب ، رسوم ، هنجارها، ارزش ها با هدف تشکیل و تداوم جامعه ای مردم سالار که در آن امکان مشارکت آزادانه ءشهروندان در تعیین سرنوشت و نحوهء ادارهء امور و شئونات زندگی اجتماعی و نیز امکان ، تشکیل انجمن ها، احزاب وتشکّل های سیاسی ، صنفی ، شغلی و فعالیت آزادانه و ضابطه مند آن در عرصهء فعالیت های سیاسی ، اجتماعی ،فرهنگی وجود دارد، در چارچوب اهداف جبهه اقدام مدنی كردستان است
کردستان-
تمام مناطق مورد سکونت ملت کرد که در آن کردها دارای اکثریت جمعیتی بوده و فرهنگ و اندیشه ی کردی در آن چیرگی و غلبه داشته باشد جغرافیای سرزمینی کردستان است بدیهی است که کرد هم فردی است که با آگاهی از هویت خویشتن، خود را کرد می نامد و در برابر پرسشی که به صورت ناخودآگاه از او پرسیده می شود) تو کیستی؟ (بدون اندکی تامل پاسخ می دهد: من کرد هستم

چالش های جبهه ی اقدام مدنی کردستان جهت دستیابی به آرمان
داخلی :
1- رقابت های ایدئولوژیک
2- کمبود نیروی مؤثر انگیزشی برای تشکیل جبهه
3- عدم تناسب و تطابق با تغییرات شتابان ملت ها
4- هزینه های فزاینده فعالیت های مدنی
5- انعطاف ناپذیری احزاب
6- هم جهت نبودن انتظارات ملت و احزاب
7- ناتوانی در تعریف یک معیار واحد
خارجی :
1- فقدان اهرم های فشار
2- چندلایه بودن ساختار قدرت
3- مقاومت سنتی در برابر تغییر وضعیت موجود
4- عدم آمادگی منطقه برای پذیرش وضعیت جدید
نیروهای پیش برنده
1-حداقل کردن تهدیدات
2- افزایش قدرت چانه زنی میان اعضاء
برنامه برای تشریح
1.چگونگی کاهش و رفع نقاط ضعف
2- افزایش و تقویت نقاط قوت
3- چگونگی کاهش تهدیدات
4- افزایش فرصت ها
5- چگونگی پاسخ به تغییرات و تسریع بهینه ی پاسخگویی
6- تقویت تمرکز بر فعالیت های اولویت دار
اجرای استراتژی شامل :
1- عملیات کنونی
2- عملیات آینده با توجه به وضعیت کنونی
3- عملیات در آینده با استفاده از امکانات بالقوه ی کنونی که در آینده بالفعل می شوند.
تعریف اهداف سازمان
– ترجمه ی اهداف به پروژه ها
– عملیاتی کردن پروژه ها
– تعریف پروژه ها در چارچوب طرح استراتژیک جبهه
– ایجاد ارتباط معنایی میان پروژه ها
-ملاحظات استراتژیک جبهه ی اقدام مدنی کردستان
1- ملت کرد چه می خواهند ؟
2- جبهه ی اقدام مدنی کردستان چه باید بکند؟
3- جبهه ی اقدام مدنی کردستان چگونه عمل کند؟
4- جبهه ی اقدام مدنی کردستان )و جبهه ی اقدام مدنی ملت های ساکن ایران( در جایگاه تدوین قانون اساسی
5- جبهه ی اقدام مدنی کردستان مجری قوانین)و جبهه ی اقدام مدنی ملت های ساکن ایران(
6- جبهه ی اقدام مدنی کردستان)و جبهه ی اقدام مدنی ملت های ساکن ایران(
ناظر بر اجرای قوانین
7- روابط ملت –جبهه ی اقدام مدنی کردستان رد ) روستایی( بر اساس چه ساختار سازمانی بنیاد خواهد یافت.
چشم انداز جبهه ی اقدام مدنی کردستان

– مأموریت جبهه ی اقدام مدنی کردستان
همه ی اقدامات مدنی و مبتنی بر بن مایه های فرهنگیُ اقتصادیُ اجتماعی و سیاسی برای تحقق آرمان دمکراسی و حقوق بشر و به صورت دقیق تحقق حق تعیین سرنوشت ملت کرد
بدیهی است اقدام را به منظور نشان دادن وجه کنشگری ئ اقدام متقابل برگزیده ایم و چنانچه در مفاهیم استراتژیک نیز بدان اشاره شده است اقدام شامل اقدامات مربوط به وجه بازدارندگی نیز هست

– اهداف جبهه ی اقدام مدنی کردستان و ملیتها ی دیگر
-دستیابی بهاصول اساسی همه ی حقوق بشر
-دستیابی به حقوق مدنی و اساسی انسان
-دستیابی به حقوق اقتصادی/ اجتماعی/ فرهنگی و سیاسی
– ایجاد چهارچوبی برای محافظت جدی جهت برخورداری از تمام
استقرار و تثبیت دمکراسی در تمام وجوه حقوقي

استراتژی جبهه ی اقدام مدنی کردستان

-به مثابه کنش در جهت مشاوره، پژوهش و آموزش:
تلاش در مسیر ایجاد گفتمان در تمام سطوح و لایه بندی های جامعه
تلاش در جهت گسترش فرهنگ رواداری و تحمل عقاید دیگری
تلاش در مسیر ترویج فرهنگ انتقادی و خودانتقادی
اقدام به مثابه کنش در برابر دولت ها و ایدئولوژی ها
اقدام به مثابه کنشگری در جهت ترویج فرهنگ ضدخشونت در تمامی اجتماعات از خانواده تا جامعه
تلاش برای جامعه پذیر نمودن آخاد جامعه
تعریف و ترویج مفاهیمی چون آزادی(از) و آزادی (به) برای توجه به آزادی های خود و گستردن آن تا مادامی که به آزار دیگری نینجامد
آموختن مفاهیم حقوق بشر و دمکراسی در مدارس ابتدایی برای نهادینه سازی جامعه پذیری دمکراتیک در سنین بالاتر
مشاوره و رایزنی در جهت انتخاب بهینه در تمام سطوح و لایه ها
تدوین قوانینی که با انسان مداری و انسان سالاری کمترین منافاتی نداشته باشند
تدوین قوانین مربوط به حقوق برابر زن و مرد
تدوین قوانینی که حامل بار ارزشی برای گروه و دسته ای خاص(قومی ملی گروهی مذهبی)…نباشد
تدوین قوانینی که به شدت با تبعیض و مظاهر آن در تقابل است
تلاش برای تدوین و اجرای سازوکارهای دمکراتیک
نظارت بر قانون و بازنگری در آن
لغو تمامی مصونیت هایی که به هر دلیل برای کسی امتیاز به حساب می آید
ایجاد سطوح مختلف گفتمان با سایر ملیت ها در ایران شرکت در نشست های مدنی آنها تشکیل گروه های کاری و فکری از دسته و گروه تا سطوح عالی ژیمان نامه و یا تشکیل ائتلاف و جبهه
اعلام مواضع روشن نسبت به رعایت حقوق شهروندی تمامی ملت ها و مذاهب ایران
تلاش برای پر کردن طرفیت های مربوط به اعتاضات مدنی و تجمعات آرام و بدون خشونت
تدوین برنامه ریزی اجرا بازخورد و بازنگزی در مورد بانوان اصناف کارگران کارگران و همه ی آنهایی بر اساس روابط کارفرما و کارگر مشمل دریافت حقوق و مزایا خواهند بود
-برنامه های جبهه ی اقدام مدنی کردستان
– عملیات جاری جبهه ی اقدام مدنی کردستان:

اهداف عملیات جاری

· تولید ارزش های سازمانی
· افزایش ظرفیت های موجود
اهداف
اجرای برنامه ها درچارچوب استراتژی برای رسیدن به اهداف میان مدت و بلند مدت
– پروژه های جبهه ی اقدام مدنی کردستان
دسته بندی جبهه ی اقدام مدنی کردستان
1- تأسیس جبهه ی اقدام مدنی کردستان
2- گسترش افقی جبهه ی اقدام مدنی کردستان
3- ارتقای عمودی جبهه ی اقدام مدنی کردستان

گسترش افقی :

تأسیس زیر سازمان های هم سطح و هم ارزش که هر یک، به دنبال اهداف تخصصی جبهه ی اقدام مدنی کردستان هستند و به صورت افقی در تعامل با یکدیگر هستند تا اهداف سطح بالاتر هدایت را گام به گام تا عالی ترین سطوح مدیریت را محقق سازند.
ارتقای عمودی :

تعریف سطوح مدیریت از مدیریت های خرد به مدیریت های کلان و میانه ی سازمان تا مدیر عامی

1- آرزوی مشترک اعضای جبهه ی اقدام مدنی کردستان که به صورت هدف سازمانی تعریف شده است. در شکل ساخت فرهنگ سازمانی به شکل نهادینه آورد است کدام است .
2- پیگیر ی جبهه ی اقدام مدنی کردستان برای نقش آن آرزوی مشترک تاکنون به گام نهایی برداشته است.
3- برای تقویت نقاط قوت ، از میان بردن نقاط ضعف ، غلبه بر تهدیدها واستفاده از فرمت ها چه کارهایی انجام شده است( و باید انجام شود)
-جبهه ی اقدام مدنی کردستان چه تجاربی را از محیط خارج کسب کرده است وخود در محیط داخل چه تجاربی به دست آورده است.
-آیا تداوم روند موجود (تئوری و عملیاتی) موجب کاهش اهداف جبهه می شود ؟
-ضرورت تشکیل جبهه ی اقدام مدنی کردستان از ابتدا چه بود؟
-آیا ملت کرد) و به تبع آن دیگر ملت های ایران ( نیاز به تشکیل یک جبهه ی ملی کردستانی دارد ؟
-هزینه های مساوی و غیرمادی تشکیل عملیات، نهادینه سازی اهداف کنترل و بازخورد از زیرپروژه ها، چشم انداز چگونه است؟

برای تحقق آرمان جبهه ی اقدام مدنی کردستان:

-مطالعه ی امکان پذیری تأسیس جبهه ی ملی دارای شش شرط است:
-1امکان پذیری چرايي؟
2-اتحاد تصمیم قاطع در مورد پرداختن به موضوع تأسیس
3-توسعه ی دامنه ی همه فعالیت های کردستانی محور به چارچوب هدف و عملیاتی جبهه
4 -چشم انداز تحقق خواست حق تعیین سرنوشت ملت کرد.
5-استراتژی تشکیل جبهه ی ملی کردستان.
6-پورتفولیو : طرح ، پروژه
طرح ها، پروژه ها و پلان های اولیه که شرایط مناسب را برای تحقق هدف استراتژیک تشکیل جبهه ی اقدام مدنی کردستان فراهم می آورند، سبدی از ایده ها ، پیشنهادات و اقدامات اولیه هستندکه یک گروه کارشناسی ویژه به منظور مهیا نمودن آن تشکیل می شوند.
طرح ها، پروژه ها، پلان های اولیه ی تصمیمات اجرایی :
1- به صورت کمی ارزیابی می شوند.
2- رتبه بندی می شوند.
3- اولویت بندی می شوند.
طرح : مجموعه ای از پروژه ها با کنترل و مدیریت هماهنگ (لزوماً ) که در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت و میان مدت مدیریت می شوند و جهت سازی آنها در خدمت هدف استراتژیک جبهه ی اقدام مدنی کردستان است.
پروژه : فعالیت های موقت برای دستیابی به نتایج اولیه به منظور بناسازی های بلند مدت پروژه ها لزوماً باید نسخه ای منحصر به فرد را تأمین کنند و در زمان مشخصی شروع پایان یابند.
ویژگی های پروژه
1.دارای هدف منحصر به فرد
2- موقتي
3- هر چه به هدف نزدیک تر می شویم. ابعاد گوناگون آن شفاف تر می شوند.
4- در سطوح مختلف بر اساس دمکراسی سازمانی یا دمکراسی حلقوی

تکنیک ها(روش تکنیک ها(روش

۱.در سطح سازمان: تئوریزاسیون سیستم سازمان حلقوی(سلسله مراتب دمکراتیک):
-برنامه ریزی تعاملی و طراحی آرمانی و تاکید بر تعامل به جای فعالیت بخش ها
-هماهنگی (در تعاملات افقی)
-همسازی (در تعاملات عمودی)
-تسهیل در تعاملات افقی و عمودی
– غلبه بر پدیده ی سازمانی سیلو که ناشی از ناتوانی در بهینه سازی تعاملات افقی است
– غلبه بر تک سویی در ارتباطات و در درجه ی نخست ارتبازطات از بالا به پایین
-ایجاد محیز سازمانی مناسب برای تشویق و توانا ساختن زیر دستان و تلاش برای آگاهی بخشی به آنهابر چگونگی فعالیت ها
-تلاش در جهت توانا ساختن برای بهینه سازی در دوره های مختلف
– اعمال اقتدار (به مثابه شان و منزلت و جایگاه) در کسوت رهبرـمرشد
-واگذاری قدرت برای برانگیختن به انجام ارادی و از روی اختیارلزوم مشارکت مستقیم و غیر مستقیم تمامی افراد جامعه(به استثنای نوجوانان بزهکاران و معلولان مغزی)
– قدرت غایی در ساختار سلسله مراتب دمکراتیک وجود ندارد و فردی که به ظاهر بر دیگران تسلط دارد از اقتدار همان جمعی تبعیت می کند که خودش هم توسط آنها برگزیده شده است
– حرکت به سوی هم مراتبی و شبکه سازی
عملیاتی ساختن سلسله مراتبدمکراتیک:
۱.ساختار شورایی رکن اصلی این گونه سازمان هاست
۲.پاسخ دادن به پرسش: چه کسانی باید در شوراها حضور داشته باشند؟
این تعداد باید بین ۷ و۹ نفر باشند
-هر گروه از میان خود نماینده ای انتخاب و نتایج مورد تصویب در شورا وسیله ی او به بالا منتقل مشود
– اعضای هر شورا حتما در شورای بالا دستن یا پایین دست خود حضور دارند
مجم.ع گروه های ۷ و ۹ نفره از پایین حلقه ی شورا تا بالاترین شوزا(شورای مدیریتی) عبارتند از:
شورا-شوراهای ستاد اجرایی-شورای مدیریتی(یک مثال سه سطحی)
سازماندهی مسوولیت ها:
برنامه ریزی-سیاستگذاری-هماهنگی-یکپارچگی-کیفیت زندگی کاری-بهبود عملکرد رییس پذیری
شوراها به مدیران خود اجازه می دهند در این حوزه ها دخالت کنند:
-بین زیر دستان
-بین واحد خود و واحد دیگران
-با سازمان های دیگر
تمتم شوراها در تمام سطوح با اتفاق نظر و نه به صورت اکثریت مطلق یا نسبی ادازه می شوند
—اتفاق نظر یعنی توافق در عمل آری در اصول نه
– شوراها یا روی بهترین کاز می کنند یا بهتر (بد وجود ندارد)
۲.در سطح مزیت ها
نظریه مزیت پورتر: در هر ساخت کلان(دارای دولت) تعامل ۶عامل در نهایت منجر به شکل گیری مزیت در آن می شود:
شرایط عوامل( که در این بخش نیروی انسانی و اصل دانایی محوری دارای اهمیت سطح صفر هستندو به عبارت دیگر نقش بنیادین دارند۲. شرایط خواسته ها شامل: ترکیب خواسته ها- اندازه و طرفیت داخلی برای پوشش درخواست-هدایت خواسته ها و انتقال همه ی آنها به مجاری واقعی خود۳.پشتیبان ها: شامل بررسی و گکزارش دهی: تاثرات کمی-سطوح نوآوری۴.هماهنگی و همنوایی- فرصت سازی دائمی۴.راهبرد و ساختار شامل: آماده سازی روحی و روانی همچنین آموزشی و فکری برای حضور در مدارهای بالاتر۵.فرصت: که می تواند ساخت همگون این عوامل متاثر و تاثیر گذار را کاملا به هم ریزد۶. دولت ها شامل: اعمال سیاست هاسیاستگذاری- اثر گذاری بر اقتصاد- اثر گذاری سیاسی(تولید و بازتولید مشروعیت)
معماری.3 اطلاعات
اساس اين است که رويکرد معماري را در برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات در يک سازمان يا دولت بکار گيرد .
برنامه ریزی معماری اطلاعات در یک سازمان یا دولت (محلی یا ملی)در سه مرحله عمده انجام می شود :
1. تدوین شتابان معماری موجود (وضعیت موجود سازمان از نظر فناوری اطلاعات را بررسی می کند)
2. تدوین شتابان معماری مطلوب (وضعیت مطلوب سازمان از نظر فناوری اطلاعات را تعیین می کند)
3. تدوین شتابان برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب (با توجه به امکانات ، منابع و محدودیتها)

هر سیستم ابتکارات از چهار جنبه يا بعد تشکيل شده است :
1. کار و مکان : يعني نحوه سازماندهي فرايندهاي کاري سازمانها و توزيع مکاني آنها
2. مجموعه هاي اطلاعاتي : يعني دادههاي لازم براي انجام فرآيندهاي کاري
3. برنامه هاي کاربردي : که براي دسترسي به مجموعههاي اطلاعاتي و کار با آنها مورد استفاده قرار ميگيرد.
4. زير ساخت فني : شامل سخت افزار ، شبکه و ارتباطات لازم براي اجراي برنامههاي کاربردي
هنگامي که از تعريف معماري موجود يا معماري مطلوب سازمان سخن ميگوئيم ، منظور توصيفي است که بايد هرچهار جنبه فوق را در سطحي از کليت ، روشن سازد.
برخی اصول راهبردي معماری اطلاعات :
1. بهينهسازي بودجه سازماني از طريق برنامهريزي و هماهنگي منابع مديريت اطلاعات بين برنامهها ، بخشها و ادارات مختلف
2. تسهيل تصميمگيري مناسب از طريق تأمين اطلاعات مقتضي
3. پاسخگويي سريع به نيازهاي اطلاعاتي از طريق ساماندهي پايگاهها و سيستمهاي اطلاعاتي با هدف تأمين حداکثر دسترس پذيري ، تغييرو گزارش گيري
4. حل مسائل سازماني با راهحلهاي سازماني از طريق به حداقل رساندن افزونگي و دوباره کاريهاي اطلاعاتي بين برنامه ، بخشها و ادارات مختلف
5. بهينه سازي سرمايه گذاري سازماني در IT از طريق تدوين برنامهها و معماري جامع IT
6. حرکت در جهت همگرايي و يکپارچه سازي اطلاعاتي ادارات محلي ، سازمانهاي تابع و پيمانکاران با تشويق به تبديل سيستمهاي قديم و ايزوله
7. مديريت صحیح و کارامد پروژههای فناوری اطلاعات
8. پاسخ گويي به شرايط در حال تغيير

Related posts

ملتهای تحت سلطه و اهمیت هویت سازی الکترونیک

بهزاد خوشحالی

پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خمينی و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

“اگر هنوز “عاشق” باشیم می‌توانیم….”

بهزاد خوشحالی

آيا از ميان دو راه، يکی را بايد انتخاب کرد؟!

بهزاد خوشحالی

بَرایِ کَسی که هَرگِز اَهلی نَشُد.

بهزاد خوشحالی

مه‌لا مه‌لاکوژان دەبیت؟

بهزاد خوشحالی

“گرینگی بەشداری فرەتری لاوان لە ڕێبەری حیزبەكاندا”

بهزاد خوشحالی

نقد گذشته به معنای نفی آن نیست

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید