جماعتی نشسته بودند و …

جماعتی نشسته بودند و از “فاشیسم” و “سوسیالیسم” و “کمونیسم” و “راسیسم” و “رادیکالیسم” و “دمکراسی” برای مردم سخن می گفتند. پیرمردی از میان جمعیت برخاست و گفت:
“لطفا فکری هم برای درد “روماتیسم” من بکنید”….

“سیاهی” آری، “سیاه نمایی” نه

بهزاد خوشحالی

‫به بهانهٔ روز جهانی‌ زبان مادری – گفتوگو با بخش فارسی صدای آمریکا

بهزاد خوشحالی

زۆرجار مێژوو دووپات دەبێتەوە!

بهزاد خوشحالی

آن خانه دور است

بهزاد خوشحالی

ضرورت تشکيل”جنبش” در غياب رسمی “احزاب” در مناطق کردنشين ايران

بهزاد خوشحالی

مرزهای محدود

بهزاد خوشحالی

چرا تمدن جدید، ضد کوردها است

بهزاد خوشحالی

دروغ دمکراسی در شکل-ساخت ایرانی

بهزاد خوشحالی

استقلال کوردها و هراس ایران (با نگاهی به اثر پروانه ای)

دیدگاه خود را بنویسید