رهایی

فارسی یادداشت

…اگر سلطه با عناصر منفی، ممنوعیت، سانسور، انکار، زندان و، نابودی، نظریه ی خود را برای “نه” گفتن، عملی می سازد، ما، با “نه گفتن” به این مکانیسم عظیم، نظام آزادی خود را بنیان خواهیم گذارد، قدرت, اعمال می کند، ما, عمل خواهیم کرد، قدرت سرکوب خواهد کرد، ما, به پا خواهیم خاست، او سرکوب را در قالب آشکارترین واژگان به زبان می آورد، ما, آزادی را در اندیشه ی بی پرده ترین کلمات, فریاد خواهیم زد، او قدرت اعمال شده اش را آشکار می کند، ما, اراده ی حامل آزادی را به رهایی پیوند خواهیم زد، او زمان و مکان، اکنون را سرکوب می کند، ما اندیشه و امکان، آینده را جابجا خواهیم کرد، او بی قاعده رفتار می کند، ما رهایی بخشی را روش مند خواهیم ساخت، او فرزند اسارت و سرکوب است، ما, نوه ی آزادی و رهایی… من و تو، ما، در این آوردگاه عظیم سرکوب- مبارزه، نظام آزادی همیشگی خود را بنیاد خواهیم ساخت،…، این را تاریخ به ما می گوید، داده های تاریخی به سود ما، داده های تاریخی به سود ماست…

Related posts

ضرورت تعریف یک “زبان مشترک” برای “هم پیوندی”، “هم سویی” و “هم بستگی” میان اپوزیسیون ایرانی

بهزاد خوشحالی

بيان حقيقت در برابر قدرت

بهزاد خوشحالی

یادداشت

پایان رهیافت کلاسیک، ورود به دوران نئولیبرالی

بهزاد خوشحالی

آيا بهتر نيست

بهزاد خوشحالی

ترکیه؛ ترس‌های جدید در راه هستند

بهزاد خوشحالی

روشنفکر ايرانی، مساله‌ی ملت کرد و مسووليت ما

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(6)

بهزاد خوشحالی

ایرانشهری و امتناع توسعه

دیدگاه خود را بنویسید