ساعت يک بعد ازظهر روز 11 شهريور 58 چه كسانی مردم قارنا را در كردستان قتل عام كردند؟

September 2, 2011 4 Mins Read
389 Views
Behzad