سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش پنجم و پایانی)

تحلیل فارسی

برنامه ی گام به گام (عملیاتی) “جبهه ی ملّی کردستان”
بهزاد خوشحالی/ با همکاری: سوران سلیمی
توافق نظر از طریق دخالت رییس، شورای رهبری جبهه یا گروه ناظران
این رویه هنگامی به کار برده می شود که توافق نظر نتواند راه دیگری پیش پای ما بگذارد. رییس، شورای رهبری یا گروه ناظران از هر شورا درخواست می کند دیدگاه خود را خلاصه کند. از طریق خلاصه کردن دیدگاه، موضوع به طور کلی روشن می شود سپس رییس، شورای رهبری یا گروه ناظران خواهد گفت اگر شوراهای در اختلاف با یکدیگر به توافق نرسند چه کاری خواهد کرد اما اگر به توافق برسند رییس، شورای رهبری یا گروه ناظران به نظر آنها گردن خواهند نهاد.
سپس از هر شورا خواسته می شود دیدگاه خود را بیان کنند هرگاه طرفین هنوز هم با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند ناگزیر از پذیرش دیدگاه رییس، شورای رهبری یا گروه ناظران خواهند بود.
تذکر1:
اگرچه این روش بسیار فرساینده است اکثر شوراها می پذیرند که روش مزبور عادلانه است و اطمینان می دهند که در زمینه ی مسایل مهم اقدام خواهند کرد.همچنین به آنها اجازه داده نمی شود از زیر این کار شانه خالی کنند.
تذکر2:
استفاده از دخالت رییس، شورای رهبری یا گروه ناظران و همچنین توسل به آزمون باید بر پایه ی اتفاق نظر باشد و در هنگامی که جلسات جبهه در حال برگزاری است باید مورد توافق قرار گیرد، چراکه بلافاصله باید به یک شیوه ی اجرایی استاندارد تبدیل شده باشد.
چه کسانی رییس، شورای رهبری یا گروه ناظران “جبهه ی متحد کردستانی” باشند؟
در این مورد، اقتضائات زمانی، مکانی و امکانی بسیار مهم است و بر اساس اتفاق نظر شوراها می توان نسبت به گزینش رییس، شورای رهبری یا گروه ناظران اقدام نمود.
مهم ترین نکته ای که نباید به آن تن درداد و ممکن است موجب تقویت سلسله مراتب استبدادی شود آن است که رییس یک شورا نباید ریاست جبهه را بر عهده گیرد.
چه کسی یا کسانی دستور جلسات را مطرح می کنند؟
همچنان که گفته شد وظیفه ی این کار، بر عهده ی شورای ستاد اجرایی است، اما هر یک از اعضای شورا باید بتوانند موضوع مورد نظر خود را با تسلیم آن به منشی شورای ستاد اجرایی تسلیم و تقاضای خود را مبنی بر دستور جلسه قرار گرفتن آن موضوع طرح کنند. موضوعات را باید دست کم سه روز قبل از نشست “جبهه ی متحد کردستان” تسلیم شورای ستاد اجرایی کرد تا دستور جلسه را بتوان به اعضا ارسال نمود. این کار فرصتی به اعضا می دهد تا از پیش، درباره ی موضوعات فکر کنند.
نتیجه: طرح “سلسله مراتب دمکراتیک” یا “سازمان حلقوی” به عنوان یک طرح عملیاتی برای تشکیل “جبهه ی متحد کردستان” از این نیاز سیستمی سرچشمه می گیرد که سازمان به جای فعالیت های بخش ها، به تعامل آنها تاکید می ورزد. تعاملات در سازمان ها هم باید افقی باشد ( که در این حالت، هماهنگی ضرورت پیدا می کند ) هم باید عمودی باشد ( که در این حالت، همسازی، ضرورت پیدا خواهد کرد) و هم باید “اریب” باشد ( که در این حالت، هماهنگی و همسازی با هم منجر به “هم افزایی” در سیستم خواهند شد).
برنامه ی عملیاتی، “سلسله مراتب دمکراتیک” یا “سازمان حلقوی”، امکانی به وجود خواهد آورد که بر پایه ی آن بتوان، احزاب کردستانی را در سازمانی سیستمی به نام “جبهه ی متحد کردستان” به سوی هدف، راهبری نمود.

Related posts

بودجه‌ی 92 و آثار آن بر اقتصاد و مردم

بهزاد خوشحالی

دنيای اين روزهای ما

بهزاد خوشحالی

کردها و يک مسووليت ديگر

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی جمهوری اسلامی و اقدام مدنی (بخش دوم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

آیا دیکتاتورها در مسیر فروپاشی، یک راه را می‌روند

بهزاد خوشحالی

حقیقت، زبان مشترک

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (9)

بهزاد خوشحالی

جماعتی نشسته بودند و …

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم، خوب یا بد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید