سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش دوم)

تحلیل فارسی

برنامه ی گام به گام (عملیاتی) “جبهه ی ملّی کردستان”
وظایف شورا
هر شورا، پیش از ورود به جبهه، باید هفت وظیفه را به صورت روشن برای خود تعریف کرده باشد. این وظایف عبارت اند از: برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی، همسازی، کیفیت وظیفه، بهبود عملکرد، و تایید رییس شورا.
برخی از احزاب وظیفه ی آخر یعنی تایید رییس شورا را موکول به این می کنند که از سودمند بودن حضور شورا در “جبهه ی متحد کردستان” اطمینان حاصل کرده باشند.
اکنون تعریف هر یک از وظایف ارائه می شود:
1- برنامه ریزی:
هر شورا مسوولیت برنامه ریزی برای حزب متبوع خود را بر عهده دارد. تلاش اعضای شورا باید با برنامه ریزی انجام شده در سطوح دیگر حزب هماهنگ و همساز شود. این اقدام را می توان به شیوه هایی چند انجام داد؛ هر حزب می تواند هر تصمیمی را که بر دیگر احزاب یا “جبهه ی متحد کردستان” اثر بگذارد به اجرا در آورد. هر گاه تصمیمات یک حزب بر احزاب دیگر اثر داشته باشد اما موافقت آنها کسب شده باشد تصمیم های مزبور می تواند بدون تایید دوباره به اجرا درآید. اما هرگاه توافقی حاصل شده باشد یا اقدامی به عنوان سیاست گذاری، پیش تر، در یکی از احزاب صورت گرفته باشد و مورد تایید احزاب نباشد، موضوع مورد نظر باید به منظور حل و فصل در جلساتی با حضور تمام شوراها طرح شود. پس از ارجاع موضوع توسط شورای حزب به شورای ستاد اجرایی و تنظیم دستور کار، هر شورای حاضر در جلسات “جبهه ی متحد کردستان” می تواند درباره ی این موضوع پرسش کند و اعلام نظر نماید. در نهایت، این رای شوراهای مشارکت کننده در جبهه است که تداوم سیاست حزب مزبور یا عدم تداوم این سیاست را تعیین خواهد کرد. باید توجه کرد که این اصل، نیاز به بحث درباره ی تمرکز و عدم تمرکز را از میان بر می دارد. هر تصمیمی چه در سطح برنامه ریزی حزب گرفته شده باشد و چه نشده باشد با استفاده از این اصل، سطح سازمانی خود را در “جبهه ی متحد کردستان” پیدا خواهد کرد.
در مقابل هیچ حزبی نباید اجازه داشته باشد تصمیمی بگیرد که بر حزب خود بی تاثیر باشد اما بر “جبهه ی متحد کردستان”، تاثیر منفی داشته باشد.
2- سیاستگذاری:
هر شورا مسوولیت اجرای سیاست هایی را دارد که بنابر مصوبات “جبهه ی متحد کردستانی” به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر حزب متبوع خود تاثیر خواهد گذارد. این موضوع به عنوان یک سیاستگذاری یک قانون، یک رشته ی مقررات یا یک قاعده تلقی می شود و نه یک تصمیم. تصمیم در این تعریف به چگونگی اجرای سیاستگذاری، قانون، مقررات و قاعده در حزب متبوع گفته می شود.
جبهه ی متحد کردستان در اساس یک ارگان سیاستگذاری است و نه تصمیم گیری. شوراها به عنوان بال اجرایی جبهه، اگرچه در سیاستگذاری های کلی “جبهه ی متحد کردستان” حضور دارند و دارای حق رای هستند اما وظیفه ی آنها در حزب متبوع، تصمیم گیری است. نکته در این جاست که شوراها در یک سلسله مراتب دمکراتیک، در جبهه ی متحد کردستان، هر یک، دارای حق رای در سیاستگذاری هستند و یک رکن مدیریتی به شمار می آیند اما در سازمان یا حزب متبوع خود، به عنوان رکن های تصمیم گیری، نقش اجرایی دارند.
3- هماهنگی:
هر شورا مسوولیت آن را دارد که نسبت به سازگار نمودن برنامه ها و سیاست های “جبهه ی متحد کردستان” با حزب متبوع خود اطمینان حاصل کند. از آنجا که شوراها،خود، در ارکان سیاستگذاری “جبهه ی متحد کردستان” حضور دارند و سیاستگذاری ها با مشارکت شوراهای احزاب صورت می گیرد، این هماهنگی تا حد زیادی، خود به خود صورت می گیرد. این وضعیت، مانع از آن می شود که تعاملات افقی نیازمند هماهنگی صورت نگیرد و یا آنکه مانع از تعاملات عمودی نیازمند همسازی شود.

Related posts

اگر فکر می‌کنی دیگران به جای تو فریاد می‌زنند در اشتباهی

بهزاد خوشحالی

مقاومت مدنی مريوان، آزمون تئوری در عمل

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی کردستانی و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) – بخش دوم و پایانی

بهزاد خوشحالی

در نفی اعدام

بهزاد خوشحالی

بعضی چيزها

بهزاد خوشحالی

مسووليت محدود

بهزاد خوشحالی

جایگاه حزب دموکرات و موضع گیریهای اخیر رژیم در گفتگو با ڕۆژی کورد

بهزاد خوشحالی

محاکمه، صدور و اجرای حکم با فرزندان ملت

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (7)

دیدگاه خود را بنویسید