سه حرف توخالی “طمع” و “رويا- قدرت” سراب

دیدگاه فارسی

همه ي گل ها، بوي آشتي نمي دهند. گاهي درمانده شده اي و حناي ات ديگر رنگي ندارذ، شاخه گلي را بهانه مي کني براي مستارنگ عاشقان دريادل، بلکه زمان خريداري کني تا بماني همچنان و ندانندت که چه بودي؟ و چه کردي؟ و چه اندوختي از اين کينه پراني و نفرت گستري و هم کاسه گي با خيانت و …..
گاهي نيز شاخه گل را به زهر پايان آلوده اي و شوگران جامه را نيز در برابر خود داري آنچنان با امريه اي از جنس قطعيّت که:
“يا تمام کن آنچه را که بر سرش فروختي و خريدي و بريدي و دريدي يا نوش ات باد شيرين زهر همان زهرهايي که شيرين در جام اين و آن و اينان و آنان و -البته همگان- سالياني بس دراز قطره قطره ريختي….
اما دريغ و افسوسي به گستره ي اقيانوس بي انتهاي از جنس “طمع قدرت” ات که:
“طمع” از سه حرف توخالي پديد آمده است و آن “قدرت” هم که عمري، رويا مي ديدي اش تو، سراب……ب ب ب ب ب
پس گوش کن نيوشيدني فرزند طمع و قدرت، “خالي” و “سراب”:
Go TO HELL….
و تو مي ماني و آن تاريخي که من، فردا، با جوهري از خون دل خواهم نوشت ات….تنها، رسوا، رسوا، تنها
(ب.خ)

Related posts

ژوان عزیز!

بهزاد خوشحالی

سرزمینم!

بهزاد خوشحالی

ملتهای تحت سلطه و اهمیت هویت سازی الکترونیک

بهزاد خوشحالی

برنامه ی ریزی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

“سیاست، هنر غیر ممکن‌ها است”

بهزاد خوشحالی

سرنوشت بسياری از انسان ها و ملت ها

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و رسانه های اجتماعی

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(1)

بهزاد خوشحالی

اینجا ایران است

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید