سیاست‌های خیابانی

فارسی یادداشت

یکی از مهم ترین کارکردهای احزاب کردستانی در این مقطع، “کمک به پیش روی آرام مردم عادی” با پشتیبانی از “سیاست های غیر رسمی” در تقابل با “روش های نهادمند دولتی” است که در نهایت می تواند “سطوح زیرین انقلاب” را به سوی آشکار شدن در قالب یک جنبش سراسری هدایت کند

Related posts

از درون برترین نیازم برخاستی

بهزاد خوشحالی

زخمِ کاریِ این روزهای ما

بهزاد خوشحالی

چرا حرکت ما به سوی آینده گم شده است؟

بهزاد خوشحالی

بودجه‌ی 92 و آثار آن بر اقتصاد و مردم

بهزاد خوشحالی

روی نقاط تاریک، ذره بین بگذارید

زمان خیزش ملت های خاورمیانه، از مدت ها پیش آغاز شده بود

بهزاد خوشحالی

یک گناه وجود دارد و آن دزدی است

بهزاد خوشحالی

سياست اتميزه سازی جامعه، شمشير دولبه‌ی نظام های تماميت‌خواه

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی جمهوری اسلامی و اقدام مدنی(بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید