سیاست‌های خیابانی

فارسی یادداشت

یکی از مهم ترین کارکردهای احزاب کردستانی در این مقطع، “کمک به پیش روی آرام مردم عادی” با پشتیبانی از “سیاست های غیر رسمی” در تقابل با “روش های نهادمند دولتی” است که در نهایت می تواند “سطوح زیرین انقلاب” را به سوی آشکار شدن در قالب یک جنبش سراسری هدایت کند

Related posts

شايد در کتاب تاريخی

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش هفتم)

بهزاد خوشحالی

بيانيه روزنامه نگاران كرد در مورد سرکوب بهائیان

بهزاد خوشحالی

بطلمیوسی ها، کپرنیکی ها 

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

کرد ایرانی، هویت دوگانه متعارض

بهزاد خوشحالی

تاریخچه

بهزاد خوشحالی

سیاهچالەای بە نام ایران

دیدگاه خود را بنویسید