سیاهه و نفرت

فارسی گزینه گویی

ماشه ی اسلحه ی نفرت را
به جای دشمن
به روی هم می چکانیم
دنیای سرخ و سفید وسبز را
با آن خورشید تابنده
چگونه بر هم سیاه کرده ایم
عمارتی بنا کرده ایم
با هوای نفرت
دیوار سیاه
تمام حجم “ما”
“ما” نه
این”من های دسته جمعی”
کینه پرانی است و نفرت پراکنی
و انگیزه ها میل به تجاوز دارند
انگیزه ها میل به تجاوز دارند
****
یادمان رفته است بس بسیاران شهید
هزاران تاول
هزاران هزار زخم
تن های سر ریز از شکنجه
و سرزمینی چندان تکه
از “تاریخ” و “جغرافیا” طلب داریم
در شگفتم
چگونه هنوز هم
تفاله های “نفرت”سر می کشیم
بر یکدیگر “سیاه” نقش می بندیم
و “سیاهه” می نویسم چنین وچنان ….
****
به فردا نگاه می کنم
فردا
و می دانم این گونه است اگر رسیدن
خورشید از “من” و “تو” عبور نخواهد کرد
از من و تو نخواهد گذشت
از من و تو نخواهد گذشت….

Related posts

از “جمهوری ولایی” به ” حاکمیت سپاه”ی

بهزاد خوشحالی

کردها و يک مسووليت ديگر

بهزاد خوشحالی

پایان انحصار دوگانه احزاب سنتی در کردستان عراق – رادیو زمانە

بهزاد خوشحالی

مستند فروپاشی – Rojhelat TV

بهزاد خوشحالی

مه‌لا مه‌لاکوژان دەبیت؟

بهزاد خوشحالی

“خون بازی” هم اگر به راه بياندازيد گريزی و گزيری از اين جدايی نيست

بهزاد خوشحالی

بَرایِ کَسی که هَرگِز اَهلی نَشُد.

بهزاد خوشحالی

می‌آموزند كه فرمان‌بردار و مطيع باشند

بهزاد خوشحالی

میدان نبرد مدرن

دیدگاه خود را بنویسید