“شوم تر از کابوس”

فارسی گزینه گویی

در سرزمین من “آینده” موجود نبود، هنوز هم نیست
“ما” در شب هایی که نشانی از آینده نداشت قدم می زدیم، هنوز هم قدم می زنیم
“زمان” را با ساعت های کهنه، عمدا عقب نگاه می داشتیم، هنوز هم عقب نگاه می داریم
“اکنون” را با اندیشه های خشکیده از حرکت می انداختیم، هنوز هم از حرکت می اندازیم
“گذشته” را هم با لاک سفید، غلط گیری می کردیم
فکر می کردیم این گونه می توان
هنوز هم غلط گیری می کنیم و هنوز هم فکر می کنیم که این گونه می توان
دروغ گفتن هایمان را با آوردن دلایلی به نفع خود توجیه می کردیم، هنوز هم توجیه می کنیم
باور نداشتیم گذشته، هنگامی که به آینده برخورد کند ناگزیر خواهد شکست، هنوز هم باور نداریم
نمی پذیرفتیم که باید مرگ گذشته را پذیرفت، هنوز هم نمی پذیریم
و نمی پذیریم که ناگزیر، باید شاهد یک “پایان” بود
****
بخواهیم یا نخواهیم
باور کنیم یا نکنیم
بپذیریم یا نپذیریم
توجیه کنیم یا نکنیم
پایان خواهد آمد و
سرانجام، حقیقت شوم تر از کابوس، بر جان همه ی ما خواهد نشست….
(ب.خ)

Related posts

تنها چند جمله

بهزاد خوشحالی

مدیریت بحران چیست؟ بحران را چگونه می توان راهبری و مدیریت کرد؟

بهزاد خوشحالی

عشقم را از من نپرس

بهزاد خوشحالی

اصول ناسیونالیسم دمکراتیک

بهزاد خوشحالی

… من هرچه داستان ستارگان و کهکشان ها را برایش می خوانم، او بیشتر به زمین چشم می دوزد.

بهزاد خوشحالی

آيا مردم ايران، آمريکايی‌ها را دوست دارند

بهزاد خوشحالی

“سیاهی” آری، “سیاه نمایی” نه

بهزاد خوشحالی

بدا به حال مردمانی که پيام آور آزادی شان، گنديده پياز گوشه‌ی مطبخ است

بهزاد خوشحالی

برنامه ی ریزی استراتژیک جبهه ی ملی کردستان(بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید