آیا سقوط رژیم سوریه، به “فروریختن دیوار وحشت” مردم ایران در برابر نظام “انتظامی – امنیتی” ایران به مثابه یک نظام تمامیت خواه منجر خواهد شد؟

فارسی یادداشت

نظام های تمامیت خواه در رویکرد انتظامی-امنیتی با اعمال سرکوب، بر تمام سویه های حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی کشور حکومت می کنند.
هراس انگیزترین موقعیت برای جمهوری اسلامی در رویارویی با رژیم در حال سقوط سوریه، علاوه بر از دست رفتن یک هم پیمان منطقه ای به مثابه “محور مقاومت”، شاید، تبعات روانی ناشی از فروپاشی یک حکومت مشابه تمامیت خواه با ایدئولوژی فراگیر و “فروریختن دیوار وحشت در ایران” است.
آیا سقوط رژیم سوریه، به “فروریختن دیوار وحشت” مردم ایران در برابر نظام “انتظامی – امنیتی” ایران به مثابه یک نظام تمامیت خواه منجر خواهد شد؟

Related posts

آیا دوران فدرالیسم برای کردها پایان یافته است

بهزاد خوشحالی

عقل و قلب

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

هنوز هم خواب جنازه می‌بینم

بهزاد خوشحالی

چرا کليدها…

بهزاد خوشحالی

نفرت – عشق

بهزاد خوشحالی

آتش بس مسموم، نفرت مقدس

بهزاد خوشحالی

ماهی ها چقدر اشتباه می کنند!

بهزاد خوشحالی

هویت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید