آیا سقوط رژیم سوریه، به “فروریختن دیوار وحشت” مردم ایران در برابر نظام “انتظامی – امنیتی” ایران به مثابه یک نظام تمامیت خواه منجر خواهد شد؟

نظام های تمامیت خواه در رویکرد انتظامی-امنیتی با اعمال سرکوب، بر تمام سویه های حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی کشور حکومت می کنند.
هراس انگیزترین موقعیت برای جمهوری اسلامی در رویارویی با رژیم در حال سقوط سوریه، علاوه بر از دست رفتن یک هم پیمان منطقه ای به مثابه “محور مقاومت”، شاید، تبعات روانی ناشی از فروپاشی یک حکومت مشابه تمامیت خواه با ایدئولوژی فراگیر و “فروریختن دیوار وحشت در ایران” است.
آیا سقوط رژیم سوریه، به “فروریختن دیوار وحشت” مردم ایران در برابر نظام “انتظامی – امنیتی” ایران به مثابه یک نظام تمامیت خواه منجر خواهد شد؟

بيان حقيقت در برابر قدرت

بهزاد خوشحالی

گام‌های تغيير سياست غرب در مواجهه با جهموری اسلامی و مذاکرات آلماتی

بهزاد خوشحالی

تَرَک روی فنجان

بهزاد خوشحالی

“باختن” چگونه است

بهزاد خوشحالی

شاید “آزادی” را قربانی “مرگ” کرده‌ایم….

بهزاد خوشحالی

چرا ذهنیت ایرانی نمی تواند از حقوق ملیت ها دفاع کند

بهزاد خوشحالی

اخلاق انسان عمیقا آسیب دیده

بهزاد خوشحالی

واحد 400 سپاه قدس

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید