قدرت آن قدر پلید است

فارسی گزینه گویی

قدرت آن قدر پلید است که هرکسی را_هرکسی را_ ممکن است ببلعد اما چون سرشت آن از طمع است به مانند ط و م و ع توخالی است.

قدر پلید

Related posts

دیوارهای دوروبر

بهزاد خوشحالی

هم صدايی کارگران و دانشجويان، تجربه‌ی دمکراسی خواهی کره‌ی جنوبی

بهزاد خوشحالی

عشقم را از من نپرس

بهزاد خوشحالی

به سلامتی انقراض انسان، پایان، اینسان

بهزاد خوشحالی

“حکايت سياست و سرزمين”

بهزاد خوشحالی

سازه‌های سه گانه‌ی سیاست و احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

ما می‌توانیم اگر بخواهیم….

بهزاد خوشحالی

لازم نیست به کسی اسلحه بدهی

بهزاد خوشحالی

نگوییم “راه” ما “بیراهه” است، شاید ما، “بیراهه”ی این “راه” باشیم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید