Image default

مستندهای مجازی

حافظه نقشی مهم در ساخت و همچنین نابودی هویت فردی دارد. گاهی می توان “قهرمانان خیالی” را در ذهن خود به “قهرمانان واقعی” تبدیل کرد. این موضوع شاید یکی از بزرگترین آسیب های “جهان مجازی” این روزهای “ما” است.
باید به تمایز “امر واقعی” و “امر خیالی” بیشتر اندیشید.
“مستند های مجازی” هنگامی که به جای قهرمانان واقعی تعریف شوند همه چیز را ویران می کنند حتی خودشان را….

روی صورت‌ها مرگ می‌پاشد

بهزاد خوشحالی

واحد 400 سپاه قدس

بهزاد خوشحالی

آيا مردم ايران، آمريکايی‌ها را دوست دارند

بهزاد خوشحالی

کردها باید به “شریک غالب اپوزیسیون در ایران” تبدیل شوند

بهزاد خوشحالی

در چرایی جهت گیری

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی، ويژگی‌ها، ضرورت‌ها و اهداف (بخش سوم و پايانی)

بهزاد خوشحالی

نابودی “ماشین انسان خوار” و “انسانیت کش” جمهوری اسلامی” با چه مکانیسم هایی امکان پذیر خواهد بود؟

بهزاد خوشحالی

می‌توان خانه‌ای ساخت

بهزاد خوشحالی

کهنه قمار

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید