مستندهای مجازی

Image default
فارسی یادداشت

حافظه نقشی مهم در ساخت و همچنین نابودی هویت فردی دارد. گاهی می توان “قهرمانان خیالی” را در ذهن خود به “قهرمانان واقعی” تبدیل کرد. این موضوع شاید یکی از بزرگترین آسیب های “جهان مجازی” این روزهای “ما” است.
باید به تمایز “امر واقعی” و “امر خیالی” بیشتر اندیشید.
“مستند های مجازی” هنگامی که به جای قهرمانان واقعی تعریف شوند همه چیز را ویران می کنند حتی خودشان را….

Related posts

ژوانم

بهزاد خوشحالی

خلق یک خط گذر برای آینده

بهزاد خوشحالی

برای همه‌ی کارگران جهان و برای “صديق فايقی”

بهزاد خوشحالی

تغییر کردن شهامت می‌خواهد

بهزاد خوشحالی

فکر آزادی، خالی از کلی گويی‌هاست

بهزاد خوشحالی

ملتی كه در خط دفاع بازی كند، هرگز برنده نخواهد شد

بهزاد خوشحالی

روزها و روياها

بهزاد خوشحالی

دوسال از رفتن مادر گذشت

بهزاد خوشحالی

چگونه انسان ایرانی برای خیزش در بستره‌ی جغرافیایی ایران مهیا می‌شود

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید