نورباران مرگتان باد

فارسی گزینه گویی

نورباران مرگتان باد

چه پرطمطراق می نوازید دهل، چه رسوا می بارانید نور، چه شرم آور می پاشید رنگ، شکوه مرگ سالگی تان را، شکوه مرگ و زندان و شکنجه، عذاب و اسارت و اعتیاد، فقر و فحشا و ستمگری، نورباران، بر دل ریش این ملت، فخر می فروشید؟، …، اکنون ملتی در دل این اقیانوس بیکران جهان، به چنگال شما اسیر، در انتظار فرمان مرگ، از بیم جلاد،…، حق دارید، آری آری! حق دارید، بنوازید و ببارانید و بپاشید، دهل و نور و رنگ، بر این ننگ، تا ننگ شما نه با رنگ، که با آتش بازی جهنم وجود ابلیس تان، بلکه پاک، مگر پاک شود، بنوازید و بپاشید و ببارانید، نورباران مرگتان باد، نورباران مرگتان باد،…، اگرچه پرطمطراق می نوازید، می بارانید و، می پاشید، از جنس ننگ، اما حسی از جنس من، احساسی از درون، می گوید، این همان نورباران مرگ، سرآغاز همان پایان موعود، مرگ ستم، زندان، شکنجه، اسارت، اعدام، تیرباران، دار و، جلاد است، حسی از درون من فریاد می زند، سرانجام روزی، شاهنامه ی سرنوشت، از دل همین سرزمین به مرگ سپرده شده، برنوشته خواهد شد و، امپراتوری رهایی را پی خواهد افکند، آنگاه من و ما، تو و ما، ما و ما، بر گرد آتش افروخته ی ظلمت شکن، روز بزرگ آزادی را، به پایکوبی برخواهیم خاست و، بر ننگ این رنگ، نورباران و دهل زنان، لبخندها خواهیم زد، بنوازید و بپاشید و ببارانید، نورباران مرگتان باد، نورباران مرگتان باد

Related posts

نظم مستقر و مخالفان، یک نگاه شناختیک

بهزاد خوشحالی

پناه

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی متحد کردستانی، ضرورت سرعت تشکیل

بهزاد خوشحالی

مارپيچ دائمی قدرت

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

“کيان کشور در خطر است”

بهزاد خوشحالی

نتيجه ي انتخابات هرچه باشد “ضريب شکست” ولايت فقيه بازهم افزايش خواهد يافت (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

در رویارویی با سخت کیشی ایدئولوژیک، از چه مکانیسم هایی باید استفاده کرد؟

بهزاد خوشحالی

انديشه‌ای برای معنا بخشی به هستی و چيستی ملت كرد

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید