نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(3)

تحلیل دیدگاه فارسی

دكتر قاسملو: شايعات مبتني بر اغتشاشات متعدد در كردستان كذب است.

عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموكراتيك كردستان، ديروز هرگونه اتهام جدايي طلبي را رد كرد و پشتيباني كامل خود را از آيت الله خميني و دولت انقلابي بازرگان اعلام داشت. قاسملو كه پس از 25 سال تبعيد به وطن باز گشته است ديروز گفت حزب او و مردم كرد، جملگي پشت سر خميني قرار دارند و اخيراً هم همبستگي خود را با دولت اعلام كردند. قاسملو همچنين با اشاره به گفتگوهاي خود با داريوش فروهر،آن را موفقيت آميز خواند و گفت كه يك بيانيه 8 ماده‏اي كه حاوي خواستهاي مردم كرد مي‏باشد به فروهر داده شد. براساس اين بيانيه،آيت الله شيخ عزالدين حسيني يكي از روحانيون مهاباد، رهبري تيم مذاكرات را با دولت، در آينده بعهده خواهد داشت. وي اظهار اميدواري كرد كه خواسته‏هاي ما به آيت الله خميني و بازرگان تسليم شود و آنها به ما جواب مشخص بدهند. هم «قاسملو» و هم «انتظام»، هر نوع تهديد جلال طالباني رهبر كردهاي عراق را رد كردند.
انتظام گفت: «گزارشي كه فروهر داد حاكي است كه شايعات جدايي طلبي كردستان مبالغه آميز است».
قاسملو گفت: «شايعات مبتني بر اغتشاشات متعدد در كردستان كذب است و تا آنجا كه من مي‏دانم شايعات مبني بر حملات طالباني به نگهبانان مرزي بي اساس است. در هر حال اگر او بخواهد وحدت ملي ما را به مخاطره ‏اندازد با او و پشتيبانانش به مخالفت برخواهيم خواست. من شايعه صداي راديو كردستان آزاد را تكذيب مي‏كنم اين شايعات را فقط بيگنگان مي‏سازند. قاسملو افزود: «تقاضاي مردم كرد تحت يك جمهوري اسلامي، به سادگي قابل حل است. تقاضاهاي ما آنچنان است كه هيچ دولت انقلابي از جمله دولت كنوني كه در رأس قدرت است، نمي تواند آنها را رد كند.(اطلاعات3/12/1357)
دبير كل حزب دمكرات كردستان:اعطاي خودمختاري به كردستان وظيفه دولت انقلاب است.
پادگانهاي مهاباد،جلديان،پيرانشهر و پسوه، به وسيله كميته مشترك انقلابيون اداره مي‏شوند.
دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل 50 ساله حزب دمكرات كردستان در يك مصاحبه اختصاصي با كيهان اعلام كرد: خلق كردستان ساليان درازي است زير ستم ملي قرار دارد و در واقع وضع ستم ملي كه ابعاد اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي دارد، يكي از وظايف دولت انقلابي مهندس بازرگان است. قاسملو در اين گفتگو ضمن بررسي علل شكست جنبش كردستان در سالهاي 24و25 و برشمردن خواست‏هاي خلق كرد،گفت: حل مسئاله كرد در تجاهل اين مسئله نيست و در شرايطي كه انقلاب وسيعي در ايران صورت گرفته و ميهن ما از يك استبداد بزرگ رهايي يافته است. حل آن چندان دشوار نيست. آنچه مردم كردستان مي‏خواهند عبارت است از تأمين حقوق ملي در چارچوب كشور ايران و نه جدا كردن كردستان از خاك ايران آنطور كه عناصر مرتجع و فرصت طلب مطرح ميكنند و بعضي وسايل ارتباط جمعي غربي كه در خدمت امپرياليسم جهاني هستند به آن دامن ميزنند. وي افزود: در اساسنامه ما گفته مي‏شود، حزب ما حزبي است دمكرات و مدافع كارگران، دهقانان زحمتكشان و روشنفكران و اين گروهها نيروي محركه جامعه هستند. به نظر ما مسايل مربوط به امور مالي و بانكي، بويژه نقش اسكناس و مسايل مربوط به طرحهاي اقتصادي دراز مدت كه از نظر اقتصادي و در سطح ملي مي‏تواند مهم باشد، در صلاحيت دولت مركزي است. بقيه مسايل مربوط به امور داخلي منطقه خودمختار ميشود همه مسايل فرهنگي، اداري و اجتماعي خاص منطقه را دولت خودمختار اداره مي‏كند. در حالي كه براي نمونه ارتش از مركز بايد اداره شود،ژاندارمري و شهرباني بايد بوسيله دولت خودمختار رهبري شود. قاسملو ضمن تاييد همه گروهها و سازمانهايي كه عليه رژيم شاه مبارزه كرده‏اندگفت: ما حاضريم درزمينه دو مسأله اساسي زير و در بسياري از زمينه‏هاي ديگر، با اين سازمانها و ديگر احزاب ملي همكاري كنيم:
1-تأمين دموكراسي و آزاديهاي اساسي براي همه احزاب و سازمان‏ها و گروههاي سياسي و ملي كه عليه رژيم مبارزه كرده‏اند.
2-مبارزه در راه تأمين حقوق ملي خلق‏هاي ايران، از جمله خلق كرد.
دكتر قاسملو درمورد نتيجه مذاكرات هيات اعزامي دولت، گفت: ما به هيات گفتيم بايد اعتماد مردم جلب و از شيوه‏هاي گذشته اجتناب شود. دولت بايد با نمايندگان واقعي حق كرد وارد مذاكره شود، به آنها كه تا ديروز به شاه تملق مي‏گفتند و امروز به دست بوسي امام ميروند.ما به صراحت گفتيم هيچ نيروي تجزيه طلبي در منطقه وجود ندارد و بايد ذهن مردم را درباره مسأله خودمختاري خلقها روشن كرد. رهبر حزب دمكرات پيرامون وقايع اخير در پادگان‏هاي نظامي كردستان گفت: پادگان‏هاي مهاباد، جلديان، پيرانشهر و پوه وسيله كميته مشتركي از سربازان،افسران، درجه داران و انقلابيون مسلح اداره مي‏شود، ولي پادگان سردشت هنوز تصفيه نشده است.(كيهان10/12/1357)
امور داخلي كردستان بايد به كردها واگذار شود.
«عبدالرحمن قاسملو» رئيس حزب دموكراتيك كردستان گفت: كردها مي‏خواهندحقوق ملي آنها تضمين گرددو بهيچوجه خواهان دولت مستقل جداگانه نيستند. قاسملو اظهار داشت: «زمزمه جنبش تجزيه طلبانه، در اصل از سوي عواملي مطرح گرديد كه در صدد بهره برداري از شرايط جاري هستند و با دولت‏هاي خارجي در ارتباط مي‏باشند». رهبر حزب دموكراتيك كردستان ادامه داد: «ما در اساسنامه حزب خود آورده‏ايم كه حزب ما شامل كارگران و روشنفكران مي‏گردد و به عقيده ما سياستهايي كه مربوط به روابط خارجي، دفاع ملي، امور مالي و برنامه‏هاي دراز مدت اقتصادي ميگردد، بايد به خود استانها واگذار شود و سياستهاي مربوط به فرهنگ، امور اجتماعي و اداره محل، بايد توسط دولتهاي استاني اجرا گردد». قاسملو به عنوان نمونه اظهار داشت: «ارتش بايد تحت نظر دولت مركزي باشد اما پليس و ژاندارمري تابع دولت دولت خودمختارملي انجام وظيفه نمايد. قاسملو در تائيد و شناسايي كليه گروههايي كه بر عليه رژيم شاه سابق مبارزه كرده‏اند گفت: «حزب ما آماده است تا با تمام اين گروهها براي تضمين دموكراسي و آزادي همكاري نمايد». قاسملو درباره مذكراتي كه هيأت اعزامي دولت به كردستان انجام داده است گفت: ما به آنها گفتيم كه بايد به مردم اعتماد نمايند نه افرادي كه تا ديروز به شاه سابق تعظيم ميكردند و امروز دست امام را مي‏بوسند. ما تاكيد كرديم كه نيروهاي تجزيه طلب وجود ندارند و مردم بايد در رابطه با مسأله خودمختاري، آگاهي پيدا نمايند.
قاسملو در مورد پرسشي كه راجع به پادگان‏هاي نظامي از وي شد گفت:«پادگان‏هاي مهاباد،پيرانشهر و پسوه در حال حاضر،تحت نظر نيروهاي انقلابي اداره مي‏شوند،اما پادگان سردشت هنوز تصفيه نشده است».(اطلاعات12/12/1357)
كنگره 200 هزارنفري كردها در مهاباد تشكيل شد.
مهاباد- گروه خبرنگاران اطلاعات:200 هزار كرد كه از مناطق مختلف كرد نشين به مهاباد آمده بودند در نخستين كنگره كه خود از سوي حزب دموكرات كردستان ترتيب يافته بود بار ديگر خواهان خود مختاري مناطق در چارچوب ايران مستقل شدند واز دولت خواستند هرچه زودتر موضع خود را در قبال اين مسأله روشن كند. نخستين كنگره كردها در حالي كه گروه بسياري از آنها مسلح بودند گروهي از خبرنگاران خارجي مطبوعات وراديو تلويزيونهاي دنيا را به مهاباد كشانده بود. «عبدالرحمن قاسملو» دبيركل حزب دمكرات كردستان در آغاز كنگره طي سخناني گفت:
«آزادي ودمكراسي در ايران، بدون دمكراسي براي كردها به ثمر نمي‏رسد، همچنانكه انقلاب خلق كرد بدون آزادي ايران بجايي نخواهد رسيد.
ملت كرد انتظار دارد حضرت ايت ا…. العظمي خميني از آرمان كردهاكه از آرمانهاي آزاديخواهي ملت ايران جدا نيست جانبداري كنند و دولت موقت مهدي بازرگان را وادارند تا نقطه نظرهاي خود را در قبال خودمختاري ملت كرد ايران اعلام كند». وي سپس افزود:
«تجزيه طلبي» آهنگ كهنه‏اي است كه ارتجاع ساز كرده وما ان را قوياً رد مي‏كنيم. قاسملو آنگاه هشدارداد. “هر كس با ما دوستي بكند با او دوستي مي‏كنيم ولي اين به آن معني نيست كه هر كس دوست نباشد دشمن است بلكه هر كس دشمن نباشد دوست است”.
وي آنگاه تآكيد كرد كه در مجلس مؤسسان، كردها بايد نسبت به جمعيت، نماينده داشته باشند و شهر باني و ژاندارمري بار ديگر به شكل سابق در اين منطقه شروع به كار نكنند.(اطلاعات12/12/1357)
در صورت عدم اعطاي خود مختاري،كردها واكنش نشان مي‏دهند.
مهاباد ـ خبرنگار اعزامي اطلاعات: دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان ايران كه با برگزاري يك ميتينگ 200 هزار نفري از كردهاي تمام مناطق كرد نشين ايران، دست به يك مانور سياسي در مقابل دولت مركزي زد اعلام كرده كه عكس العمل كردها در قبال خودداري دولت مركزي از دادن خود مختاري به كردستان با توجه به موضعي است كه دولت انتخاب خواهد كرد. دكتر قاسملو گفت: «حقيقت اين است كه استقبال مردم از اين ميتينگ براي خود ما هم قابل پيش بيني نبود. ما اينك به بازسازي حزب دمكرات پرداخته‏ايم و در مرحله اول بايد به روشن كردن موضع خود براي همه مردم ايران بپردازيم تا احيانا سوء تفاهماتي كه بر اثر اتهام تجزيه طلبي پيش آمده است، برطرف كنيم. خواست ما بسيار روشن است و در 2 نكته خلاصه مي‏شود:
دموكراسي براي ايران و خود مختاري براي كردستان
دبير كل حزب دمكرات كردستان در پاسخ به اين سؤال كه در صورت خودداري دولت مركزي از دادن خود مختاري به كردستان واكنش كردها چه خواهد بود گفت: «يكي از رهبران حزب سوسيال دموكرات آلمان» زماني گفته بود: آموزش، تبليغات، سازماندهي. ما دليلي نمي‏بينيم كه دولت انقلابي كه در نتيجه انقلاب مردم سركار آمده و پايه‏هاي رژيم منفور شاهنشاهي را در هم كوبيده قادر نباشد كه رسما و علناً موضع خود را نسبت به حق خودمختاري خلق ستمديده كرد و ساير خلقهاي ستمديده‏ايران اعلام كند. بنظر ما اين يكي از وظايف دولت انقلابي است. ما در حالي كه به روشنگري خواهيم پرداخت حاضر به هر گونه مذاكره با مقامات دولت انقلابي هستيم و اين را حق خود مي‏دانيم كه از همه مسائل دمكراتيك به منظور نيل به هدفهاي خود مبارزه كنيم، دكتر قاسملو در پاسخ به اين پرسش كه از ديدگاه شما مبارز مسلحانه جزو اين وسايل دموكراتيك است، گفت: «مبارزه مسلحانه را ژريم شاه به اين مردم تحميل كرده ما اميدواريم كه در اين دوران انقلاب، اين وضع پيش نيايد در هر صورت آنچه تاريخ نشان داده اين بوده است كه شكل مبارزه را هميشه هيأت حاكم انتخاب مي‏كند» از دكتر قاسملو پرسيده شد: اگر موضع دولت طوري بود كه راهي جز مبارزه مسلحانه براي شما باقي نماند، آيا دست به اين كار خواهيد زد؟ وي گفت پاسخي جز آنچه تاكنون به سؤالهاي شما دادم، ندارم.(اطلاعات12/12/1357)
پس از 32 سال فعاليت پنهاني: حزب دمكرات كردستان علني شد.
دبير كل حزب دمكرات، از امام خواست كه در مورد خواستهاي خلق كرد، به دولت رهنمود بدهد.
بدون اعطاي حقوق خلق كرد، دموكراسي واقعي در ايران امكان پذير نيست.
مهاباد، خبرنگار اعزامي: به مناسبت علني شدن حزب دمكرات كردستان ايران بعد از 32 سال فعاليت مخفي، اجتماعي با حضور دهها هزار نفر از طرفداران اين حزب در ورزشگاه مهاباد برگزار شد. در اين اجتماع كه از زمان شكست حكومت خودمختار قاضي محمد در كردستان بي نظير بود. هزاران نفر از روستائيان در حاليكه شعار ميدادند: «حزب ما فقط حزب دمكرات است»حضور داشتند، در پيشاپيش روستائيان، روحانيون مترقي دهات كه طرفدار اين حزب در روستاها هستند حركت مي‏كردند. روستائيان عكسهايي از قاضي محمد پيشواي خلق كرد، ملا آواره و ديگ روحانيون كه در جنبش سال 47 شهيد شدند در دست داشتند. در اين اجتماع، صدها نفر بنمايندگي از طرف اهالي كليه شهرهاي كردنشين شركت كردند. در اين مراسم پس از خواندن سرود”اي رقيب”، به زبان كردي، دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان طي سخناني بر خواست‏هاي خلق كرد در زمينة خودمختاري كردستان و رد هر نوع تجزيه طلبي تكيه كرد. وي گفت: حزب ما شهداي زيادي داده كه تنها سال 47-1346 هفتاد نفر از همرزمان خود را در شورش مسلحانه از دست داديم. مردان روحاني كردستان در همه تنگناها با خلق كردبوده‏اند. حزب ما كه حزب قاضي محمد و حزب شهداي «چهار چراغ»(محلي در مهاباد كه شهداي مهاباد را 30 سال پيش در آنجا دار زدند)، با ملا آواره‏ها و عزيز يوسفي‏ها مي‏باشد، تا بدست آوردن همه حقوق ملي كرد از پا نخواهد نشست…
موضع دولت چيست؟
وي افزود: امروز در مهاباد تمام پايگاههاي امپرياليستي و ارتجاعي در هم كوبيده شده اما اطميناني نيست كه ارتجاع در نقاط ديگر دست به يورش مجدد نزند. بدون آنكه حقوق خلق كرد، داده شودبدست آمدن دموكراسي واقعي در ايران، امكان پذير نيست. وي از امام خميني خواست با دادن رهنمون لازم به دولت موقت از خواست‏هاي خلق كرد دفاع كنند و بايد دولت بازرگان هم رسماً موضع خود را در اين باره روشن نمايد.وي افزود در مجلس موسسان آينده نمايندگان واقعي خلق كرد، بايد شركت داشته باشند. ما به كسي اجازه نمي‏دهيم وحدت ملي را خدشه دار كند. سياست ما در برابر احزاب ديگر اين است كه هر كه دشمن ما نيست دولت به حساب خواهيم آورد. ما انتقادها را مي‏پذيريم و در سطح ملي و منطقه اي انحصار طلب نيستيم. حزب دمكرات كردستان حاضر است در مسايل زير با هر كس و هر حزبي همكاري كند:
1-ابعاد جمهوري دمكراتيك در ايران 2- تعيين حق خودمختاري براي همه خلقهاي ايران در چارچوب يك كشور و احد و حقوق دموكراتيك براي همه گروهها و دسته‏هاي سياسي3- در پيش گرفتن سياست اقتصادي درستي كه منافع زحمتكشان را كد نظر داشته باشد.4-از بين بردن بيسوادي و بالا بردن فرهنگ توده‏ها بر اساس آموزش به زبان مادري اقوام و خلقهاي ايران 5 –سياست مستقل ملي و مبارزه با امپرياليزم و حمايت از همه جنبشهاي رهايي بخش 6- ايجاد پيوند با هر كشوري كه حاكميت ملي ايران را بپذيرد.
ارتش را منحل كنيد
قاسملو همچنين از دولت مركزي خواست از تجديدسازمان ژاندارمري و شهرباني در منطقه كردستان خود داري كند و وظايف اينها را به عهده اهالي بگذارد.او خواستار انحلال ارتش و ايجاد ارتش خلقي شدو گفت: ارتش نبايد چماق دولت براي سركوب خلق باشد. او از«ميليتاريزه» كردن كردستان انتقاد كرد و افزود: هيچ گروه و دسته اس نبايد نيروهاي خود را براي تحريك عده‏اي عليه گروه ديگر به كار گيرد. سپس «محمد امين هيمن» شاعر معروف كرد و يار قاضي محمد قطعه شعري به زبان كردي خواند. وي پس از 15سال تبعيد در عراق به مبهن برگشته است.سپس پيام آيت الله ملا شيخ عزالدين حسيني، امام جمعه مهاباد خوانده شد.نماينده نظاميان انقلابي نيز كه سرواني بود، طي پيامي‏گفت: ارتش ديگر هيچگاه به روي برادرانش آتش نخواهد گشود. پيام نمايندگان خلق آذري، حزب اتحاديه دموكراتيك مردم و گروه منشعب از چريكهاي فدايي خلق و چند سازمان و گروه سياسي ديگر نيز خوانده شد.(كيهان13/12/1357)
اساسنامه حزب دموكرات كردستان اعلام شد.
مهاباد ـ خبرنگار اعزامي اطلاعات: «دكتر عبدالرحمن قاسملو» دبير كل «حزب دموكرات كردستان ايران»، ديدار اخير خود با «چريكهاي فدايي خلق» را نوعي تمرين دموكراسي ناميد و افزود: «از سوي ما تمايل به همكاري با همه گروهها وجود دارد و من اين تمايل را در آنها نيز دارم». دكتر قاسملو در پاسخ به اين پرسش كه عده‏اي از جوانان، حزب دموكرات كردستان ايران را يك حزب «شبه سوسيال دمكرات بورژوايي دست راستي» مي نامند گفت:
«ما با تفاهم كامل به حرفهاي جوان‏ها گوش مي‏كنيم و يقين داريم كه در آينده، نقاط مشترك بسياري با آن‏ها خواهيم داشت و اميدواريم در آينده جوان‏ها حزب ما را بهتر بشناسند و در اين عقيده تجديد نظركنند».
قسمت‏هايي از مواد اساسنامه حزب دموكرات كردستان ايران كه بايد آن را قويترين حزب سياسي در منطقه دانست، به اين شرح اعلام شده است:
-حزب دمكرات كردستان، حزب انقلابي همه خلق كرد در كردستان ايران است و بويژه، كارگران و دهقانان و روشنفكران انقلابي را در صفوف خود متشكل مي سازد.
-اين حزب در فعاليتهاي خود از تئوري علمي تكامل جامعه پيروي مي‏كند.
-اعضاي حزب بايد حافظ اسرار حزب باشند.
-براي اين كه كسي به عضويت حزب در آيد بايد يكسال دوره آزمايشي بگذراند.
-اصل اساسي ساختمان حزب «سانتراليسم دموكراتيك» است.
-در آمد حزب عبارت است از حق عضويت و درآمد بنگاههاي حزبي و كمك دوستان حزب.
حزب دموكرات كردستان ايران، همچنين مطالبي را كه پيرامون ملا مصطفي بارزاني از قول اين حزب در مطبوعات عنوان شده است، تكذيب كرد و گفت: كميته مركزي لازم مي‏داند به اطلاع برساند كه سخنان مذكور، نظر حزب ما را منعكس نمي‏كند. نظر حزب ما در مورد ملا مصطفي بارزاني همان است كه در مطبوعات رسمي حزب ما انتشار يافته و در آينده نيز انتشار خواهد يافت.(اطلاعات16/12/1357)
رهبر حزب دمكرات كردستان: به كسي اجازه دخالت در امور ايران نمي‏دهيم.
سنندج- دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران در مصاحبه اي اعلام كرد خلق كرد فقط خودمختاري مي‏خواهند و هر كس كه در كردستان زندگي مي‏كند مي تواند به عضويت اين حزب درآيد وي گفت شعار دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان مي تواند بخوبي نظرات ما را منعكس كند قاسملو گفت: در برنامه اي كه در سال 1350 از سوي كنگره سوم حزب تدوين و تصويب شد و بعداً در آن تجديد نظر اساسي به عمل آمده است. حقوق ملي كردها و زحمت كشان رعايت شده است وي گفت در رژيم گذشته افراد حزب ما شديداً تحت تعقيب بوده‏اند و دهها نفر از آنها اعدام و صدها نفر به زندانهاي طويل المدت محكوم شدند. وي گفت نيروهاي ملي در انقلاب سراسري ايران شركت داشته‏اند و انقلاب ايران تيول هيچ گروهي نيست ما خود را از انقلاب ايران جدا نمي‏كنيم و رهبري آيت الله خميني را قبول داريم وي درمورد هدفهاي حزب گفت: هدف ما ايجاد جامعه سوسياليستي است و معتقديم استثمار انسان از انسان بايد از بين برود وي معتقد است حزب دمكرات كردستان يك حزب ماركسيستي نيست ولي در مبارزات خود متكي به زحمتكشان است. قاسملو اضافه كرد حزب ما از سانتراليسم دمكراتيك پيروي مي‏كنند و تمام مسوولان جزئي بويژه در سطح شهرها و روستاها انتخابي هستند. قاسملو درباره حق تعيين سرنوشت خلق كرد گفت ما خواهان تشكيل دولت فدراتيو هستيم و همه خلقهاي ايران بايد حق تعيين سرنوست خود را داشته باشند وي تاكيد كرد كه بدون وجود دموكراسي واقعي در كشور ايجاد يك كشور فدراتيو و تأمين حقوق ملي كردها امكانپذير نيست. به عقيده قاسملو دولت خودمختار كردستان را بايد يك مجلس بوجود آورد و اداره منطقه خودمختار هم بايد در دست كردها باشد. با اينحال دولت خودمختار بايد تابع دولت مركزي بوده و از لحاظ دفاع، امور خارجه و امور مالي و پولي نمي تواند مستقل باشد. قاسملو گفت ايجاد دولت خودكفا در كردستان بهيچوجه امكان نداردو كردستان از لحاظ برنامه‏هاي اقتصادي طويل المدت هم وابسته به اقتصاد سراسر ايران خواهد بود وي درمورد طالباني گفت ما مايل نيستيم هيچكس در امور داخلي ايران مداخله كند همچنان كه ما در امور كردستان عراق دخالت نمي‏كنيم ولي طبيعي است ما در جنبشهاي كردستان عراق و تركيه حمايت مي‏كنيم. اما رابطه تشكيلاتي با آن نداريم.(كيهان26/12/1357)
يك رهبر كرد: راديو صداي كردستان وجود خارجي ندارد.
مهاباد- ديروز،افسران،سربازان و درجه داران پادگان مهاباد،افسران و سربازان مزدور و سرسپرده‏اين پادگان را خلع سلاح و زنداني كردند و تيمسار پزشكپور فرمانده پادگان كه قصد فرار داشت،دستگير شد.بعد از خلع سلاح،افسران، درجه داران و سربازان انقلابي از مردم كردستان خواستند كه پيشمرگان خود را به كمك آنان بفرستند.براي اداره پادگان مهاباد شورايي مركب از افسران ميهن پرست ونمايندگان جامعه روحانيت مهاباد اداره پادگان مهاباد را به عهده گرفتند و وفاداري خود را نسبت به انقلاب ايران برهبري امام خميني اعلام داشتند.پريروز،داريوش فروهر وزير كابينه موقت انقلابي در مهاباد مذاكراتي با نمايندگان مردم كردستان كه از شهرهاي مختلف استان به مهاباد آمده بودند انجام دادند.نمايندگان،در اين مذاكرات همبستگي خود را با انقلاب ملت ايران ايران به رهبري امام خميني تاكيد كردند و اعلام داشتند:خلق كرد تنها خواهان حق تعيين سرنوشت خود در چارچوب كشور ايران است و هر نوع اتهام تجزيه طلبي را بكلي تكذيب مي‏كند. نمايندگان مردم كردستان خواستار محاكمه كليه افسران وابسته به رژيم سابق در دادگاه خلق شدند.دكتر قاسملو يكي از رهبران حزب دمكرات كردستان در تماسي با كيهان گفت: وجود راديوئي به نام «صداي آزاد كردستان» اكيداً تكذيب مي‏شود و راديو مهاباد تاكنون كليه پيامهاي امام خميني و شوراي انقلاب را براي مردم پخش كرده است.وي افزود: ما خود را ايراني ميدانيم و در حقوقي كه مطالبه ميكنيم در چارچوب جمهوري دمكراتيك اسلامي ايران است. ما مانند همه هموطنان خود در برابر هر نوع تجاوزي مي‏جنگيم.(اطلاعات4/4/1358)

Related posts

جنگ های آخرالزمانی، به روزسازی فرمان جهاد

سه نکته‌ی حضرت عباسی در پروژه‌ی جديد هويت سازی

بهزاد خوشحالی

گێرەو کێشەی پێکهاتنی ئوستانی “کوردستانی باکوور”+وتوێژ – کوردپا

بهزاد خوشحالی

و این گونه خود را فریب می دهیم؟

بهزاد خوشحالی

زايمان اتفاق خواهد افتاد

بهزاد خوشحالی

گام‌های تغيير سياست غرب در مواجهه با جهموری اسلامی و مذاکرات آلماتی

بهزاد خوشحالی

لورها و کوردها، دو روی یک سکه

تنها چند جمله

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی “جمهوری اسلامی” و اراده ی تشکیل “جامعه ی مردگان”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید