“نگاه روژهه‌لاتی” در عین احترام به “ارزش‌های کردستان محور”

دیدگاه فارسی یادداشت

بیگمان یکی از مهمترین دغدغه های امروز کردها در روژهه لات، نگرانی از در حاشیه ماندن و بهتر بگوییم به حاشیه رانده شدن این بخش از کردستان در معادلات منطقه ای است؛ موضوعی که اگرچه می تواند دلایل بسیاری داشته باشد و پرداختن بدان ها نیز بسیار ضروری می نماید اما یکی از مهمترین این دلایل، عدم وجود یک “نگاه روژهه لاتی” به این بخش از کردستان است. شاید ساخت سازی و بستره آفرینی یک “نگاه روژهه لاتی” در عین احترام و تعهد به ارزش های کردستان محور، برای برون رفت از در حاشیه ماندگی (یا به حاشیه رانده شدگی) این بخش از کردستان یک ضرورت غیر قابل اجتناب خواهد بود. در یک رویکرد اولیه و با در نظر گرفتن چالش های موجود در شرایظ کنونی کردستان، همچنین محدودیت های موجود، به صورت ساده با طرح برخی پیشنهادها در این مورد، می توان به مساله وارد شد:
-شناسایی عناصر مهم “کوردی روژهه لاتی” و “روژهه لاتی کوردستان”
-شناسایی یک روش برای اختصاص اندیشه ها به دسته بندی های منطقی با هدف رسیدن به اقناع و درک تعاملی
-شناسایی و طبقه بندی مولفه هایی که به طور کامل به عنوان واقعیات پذیرفته شده اند و توان تطبیق با نیازهای مدرن را دارند
-تعریف یک چارچوب برای سازمان سیاسی و یک مشروعیت سیاسی معتبر که لزوما اجتماع محور باشد، تمامی ابعاد آن تعریف و تبیین شده باشد، دارای زمان بندی مشخص باشد، قدرت نرم را بشناسد و در تمامی حوزه های آن، بازیگری فعال باشد
-تعریف مسوولیت ها در تمامی سطوح
-تدوین مبانی ارزشی معتبر
-تاکید بر عنصر عقلانیت در ارزش محوری ها
-ایجاد یک سازوکار نیرومند برای جلوگیری از فرسودن هسته ی سیاسی “روژهه لات”
-حفظ استقلال روژهه لات در میان مولفه های متنوع سیاسی و اجتماعی
-تحلیل نیروهای خارج از “روژهه لات” که با تفوق خود می توانند بی ثباتی بیافرینند و در ادمه، روژهه لات را کنترل و تهدید کنند (هم نیروهای کرد و هم غیرکرد). متاسفانه حس تفوق، سیاستگذاران داخلی، منطقه ای و بین المللی را از دیدن عناصر عقلانیت در “روژهه لات” بازداشته است
-تاکید بر احترام به “تکثر” و “مدارا” همراه با ضمانت اجرا در عین تلاش برای ایجاد یک ساخت سیاسی یکپارچه
-پایان دادن به رویکردهای ایدئولوژیک و فاقد منطق از سوی گروه های سیاسی با هدف برافراشتن دیوار دفاعی در برابر یکدیگر و موجه نمایی یورش های سیاسی و رسانه ای علیه یکدیگر
اکنون که بار سنت نسل های گذشته نه تنها بر مغز زندگان سنگینی می کند بلکه به یک ایستایی فرساینده و شاید بهتر بگوییم کشنده در “روژهه لات” میل می کند “نگاه روژهه لاتی” در عین احترام و تعهد به “ارزش های کردستان محور”، به یک ضرورت غیر قابل چشم پوشی برای روژهه لات تیدیل شده است…. بهزاد خوشحالی

Related posts

جبهه‌ی کردستانی و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) – بخش دوم و پایانی

بهزاد خوشحالی

یک استراتژی برای انتخابات

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش هفتم)

بهزاد خوشحالی

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(3)

بهزاد خوشحالی

شناسنامه ام

بهزاد خوشحالی

آيا مردم ايران، آمريکايی‌ها را دوست دارند

بهزاد خوشحالی

آيا عصر انقلاب به ايران بازگشته است

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها (7)

کنگره ١٥ حزب دمکرات کردستان ایران – گفتگو با کردانه

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید