پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

تحلیل دیدگاه فارسی


(سيميناري کوردستاني روژهه لات، به ره و داهاتوو، سليماني9ژوئن2013)

متدولوژي مجموعه اي از روش ها، فنون و ابزارهاي تحليل و طراحي يک سيستم است که در چارچوب يک انگاره ي مدل سازي مبتني بر يک الگوي مفهومي براي سازماندهي روند توسعه ي سيستم ها به روشي نظام مند به کار بسته مي شود.
متدولوژي بايد بتواند به پرسش هاي زير پاسخ دهد:
– چگونه بايد پروژه به مراحل فرعي تجزيه شود؟
– در هر مرحله بايد چه اقداماتي صورت گيرد؟
– چه خروجي هايي بايد توليد شود؟
– در چه زماني و تحت چه شرايطي بايد اين وظائف انجام شوند؟
– چه محدوديت هايي بايد اعمال شود؟
– چه کساني بايد درگير شوند؟
– پروژه چگونه بايد مديريت و کنترل شود؟
– از چه ابزارهايي بايد استفاده شود؟
منشور طرح جبهه ي ملي کردستان
– توجيه طرح: چرا جبهه مهم است و بايد به چه چيزي دست يابد؟
– چشم انداز: تشکيل جبهه چگونه خواهد بود و چه منفعتي براي ملت کرد خواهد داشت؟
– اداره ي طرح: ساختار پيشنهادي براي مديريت، کنترل و پشتيباني طرح چه خواهد بود؟
– تطبيق استراتژيک: محرک هاي اصلي تشکيل جبهه چه هستند؟ و ارتباط جبهه با اهداف استراتژيک ملت کرد چه مي توانند باشند؟
– ملاحظات ذينفعان: چه کساني از تشکيل جبهه بهره مي برند؟
– منابع مورد نياز: چه منابعي براي تشکيل جبهه لازم هستند؟
– مقياس زمان: طرح در چه بازه ي زماني به ثمر خواهد نشست؟
– ريسک ها و مشکلات: ريسک ها و مشکلات تشکيل جبهه چه مي توانند باشند؟
– اجزا: اجزاي طرح را چگونه بايد با يکديگر ترکيب کرد؟
– محدوده: چه چيزهايي در محدوده ي طرح جبهه قرار مي گيرند؟ و چه چيزهايي خارج از آن هستند؟
– استراتژي طرح: منافع کليدي تشکيل جبهه چه هستند؟ و اين رويا چگونه تحقق مي يابد؟
– فرضيات و محدوديت ها: فرضيات، محدوديت ها، وابستگي ها و عوامل بيروني که براي شکل دهي طرح بايد در نظر گرفته شوند چه هستند؟
– نتايج: خروجي هاي کليدي مورد نياز براي دستيابي به چشم انداز چه هستند؟
مدل پيشنهادي: SSADM
چرخه ي توليد سيستم:
– برنامه ريزي استراتژيک
– امکان سنجي
– تحليل
– طراحي
– پياده سازي
– نگهداري
پيش از ورود به مراحل متدولوژي پيشنهادات زير مطرح مي شود:
– تشکيل يک دبير خانه ي موقت با حضور کليه ي احزاب وارد شونده به جبهه ي کردستاني در سطح کميته ي مرکزي، سه نفر از معتمدين مستقل و چهار نفر از نمايندگان تشکل هاي مدني و دمکراتيک
– تشکيل کارگروه بررسي متدولوژي فرآيند تشکيل جبهه ي کردستاني
– رعايت وزن هندسي احزاب در راي گيري ها براي رسيدن به يک وضعيت همگن
– گزارش دهي رسانه اي به مردم و نهادهاي ذيربط
– تعيين سخنگوي رسمي جبهه با روش چرخشي و انتخاب از ميان رهبران احزاب به صورت راي گيري مستقيم ميان خودشان
برنامه ريزي استراتژيک:
– بررسي نقاط قوت در دوره ي گذشته
– بررسي نقاط ضعف در دوره ي گذشته
– فرصت هاي پيش رو در صورت تشکيل جبهه
– تهديدهاي پيش رو در صورت تشکيل نشدن جبهه
– محاسبات
– انتخاب بهترين استراتژي
– تدوين استراتژي
امکان سنجي:
– بررسي شرايط دستيابي به جبهه ي کردستاني
– تعريف روشن هدف ها و منافع جبهه ي کردستاني
– امکان سنجي نياز به تدوين منشور اخلاقي
– امکان سنجي بهبود ارتباطات ميان برخي احزاب
– امکان سنجي حضور چهره هاي تاثيرگذار خارج از احزاب به عنوان ناظر
– بررسي هزينه هاي مورد نياز
بررسي امکانات فني
توضيح 1: در بررسي امکان سنجي بايد مشخص شود که نيازهاي فعلي براي تشکيل جبهه چه هستند، چه گزينه ها و راهکارهايي به کار مي آيند، نيازها به لحاظ نرم افزاري و سخت افزاري تعريف شوند، همچنين بايد به اين سوال پاسخ داد که زمان شروع و زمان پايان چگونه خواهند بود.
توضيح 2: به عنوان مثال بايد در بررسي هزينه ها زمان جلسات و نوع جلسات به لحاظ ميزباني هر يک از احزاب وارد شونده به موضوع مشخص شوند، همچنين ارائه ي گزارش جلسات به رهبري احزاب، بررسي پيشنهادات جديد و احتمالا نيازهاي جديد بايد مورد توجه قرار گيرند.
توضيح3: به طور کلي چگونگي تشکيل سيستم کاري در مرحله ي امکان سنجي قرار مي گيرد.
تحليل سيستم:
در مرحله ي تحليل، تمرکز بر اين نکته ضروري است که سيستم چه چيزي را بايد تحويل دهد به نحوي که حد و مرز ماهيت نيازها با شفافيت تمام و به دور از هر نوع ابهام مشخص شود.
توضيح: به عنوان مثال دبيرخانه ي موقت بايد پس از دو جلسه شور و بررسي و طرح نيازها و امکان سنجي موضوع در ابتداي جلسه ي سوم به اولويت بندي اهداف تشکيل جبهه پرداخته و در پايان جلسه ي سوم با شفافيت و به دور از هر نوع ابهام اهداف را بر اساس اولويت بندي آماده و به صورت دقيق به اين پرسش ها پاسخ دهد:
– تعيين چگونگي حصول نيازها
– حد و مرز ماهيت نيازها
– ارائه ي قابليت هاي موجود براي برآورده کردن اهداف
– قابليت تحليل عمقي اطلاعات
– شناسايي فاکتورهاي بحراني موفقيت
طراحي سيستم:
پس از مرحله ي تحليل و بر اساس شناسايي دقيق و کامل نيازهاي کاربران شکل سيستم طرح ريزي مي شود.
توضيح: در طراحي سيستم بايد به نکات زير توجه شود:
– الگوي پيشنهادي براي تشکيل جبهه مشخص شود
– نيازهاي عمومي و تخصصي همه ي احزاب در جبهه شناخته شده و پس از تعديل هاي لازم در قالب سيستم شکل يابد.
– تعريف زبان مفاهمه ي مشترک
– تعريفي از مسووليت ها انجام شود
– تقسيم مسووليت ها انجام شود
– تعهدها در سيستم تعريف شوند و ضمانت هاي لازم براي اجراي آن اخذ گردند.
پياده سازي الگو:
– ارائه ي برنامه ي کاري به صورت مرحله به مرحله
– نهايي شدن برنامه ي ساخت
– شروع عمليات اجرايي
– برنامه ريزي براي آموزش احزاي و مردم
مرحله ي نگهداري:
– شروع به کار جبهه
– تعريف برآيند نگهداري و به روز آوري جبهه و فعاليت هاي عملياتي آن
– حرکت به سوي يکپارچه سازي در يک قالب واحد
نتيجه:
پس از عمليات فوق پيشنهادات زير به عنوان تکميل سازي طرح به شرح زير است:
– گام گذاردن به سوي مشروعيت بخشي حقوقي بين المللي به جبهه ي کردستاني
– تدوين آيين نامه ي ورود (به) و خروج (از) جبهه ي کردستاني
– تعيين منابع و نوع اطلاعات مورد نياز براي تغيير کاربري دبيرخانه ي موقت
– تغيير کاربري دبيرخانه ي موقت پس ار شروع فعاليت جبهه ي کردستاني به اداره ي روابط عمومي بدون حضور معتمدين و نمايندگان تشکل ها

Related posts

آسو نیوز: بازداشت‌های اخیر و تحمیل سیاست سرکوب در کردستان (در گفت‌و‌گو با سوران پالانی و بهزاد خوشحالی)

بهزاد خوشحالی

ناسيوناليسم و دمكراسی(بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

امروز گفتی

بهزاد خوشحالی

برای سما شاملو

بهزاد خوشحالی

“گرینگی بەشداری فرەتری لاوان لە ڕێبەری حیزبەكاندا”

بهزاد خوشحالی

سرنوشت بسياری از انسان ها و ملت ها

بهزاد خوشحالی

نظام جمهوری اسلامی در جهان نوین،”تابعیت سیاسی” خود را از دست داده است

بهزاد خوشحالی

جنایت هنگامی سیستماتیک می شود

بهزاد خوشحالی

شیوه‌ای بنیادین، اساسی و قانونمند برای دستیابی به بهبود در بهره‌وری سازمان‌ها و احزاب

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید