پیام نسل ما

فارسی یادداشت

هر نسل پیامی دارد و پیام نسل ما هم شاید این است:
متعصب نیستیم وجزمی هم نمی اندیشیم، دیگر با زبانی ناآشنا و هراس انگیز با یکدیگر سخن نمی گوییم، از آنان که بر آستان قدرت سر تعظیم فرومی آورند بیزاریم و آنها را که در بوستان آزادی، عِطر رهایی می پراکنند می ستاییم، برای پس زدن واپسگرایی و ارتجاع، هم پیمان شده ایم و شعر نواندیشی و نوخواهی می سراییم، گنجینه ی دانسته های مان را بر یکدیگر می گشاییم، “فرهنگ” عشق به زندگی را از “الف” تا “ی”، در “کوچه” می نویسیم و جنب و جوش و خروش “حیات” را دیگر نه از خلوت خانه ها، از “حیاط” خانه های مان، جنبان و جوشان، خروشان، به خیابان ها روان خواهیم ساخت، فشرده می نویسیم و خلاصه می خوانیم اما گسترده به عمل می آراییم و باز- می خوانیم “خود” را و “یکدیگر” را…آنگاه برای اثبات بیگناهی “دریفوس” ها خواهیم جنگید و با مرتعجان و “دشمنان آزادی” پیکار خواهیم کرد. امّا…امّا…امّا در جهنم “نبرد برادرکشی ها” نابود نخواهیم شد… پس:
…خوشا به حال ما که در نبرد بزرگ، به آغوش مرگ خواهیم رفت و رویاروی تندیس خورشید آزادی، در خاک آرام خواهیم گرفت…

Related posts

نمی‌دانم …

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش چهارم)

بهزاد خوشحالی

کابوس خاورمیانه، بومرنگ بنیادگرایی

نه حق جنگ داریم نه حق صلح

بهزاد خوشحالی

نادانم اگر به يافتن دانايي برخيزم

بهزاد خوشحالی

چرا رای می‌دهيم؟

بهزاد خوشحالی

سال‌ها پيش

بهزاد خوشحالی

نگاهی به شاخص های اندازه گیری مشروعیت

بهزاد خوشحالی

از 12 فروردين 58 تا 12 فروردين 92

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید