چگونه “امور روزمره” را به “فرهنگ مبارزه” علیه “جمهوری اسلامی” تبدیل کنیم؟

فارسی یادداشت

جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده ( و می کند) “امور معمولی” روزانه را به گونه ای مورد استفاده قرار دهد که با تضمین “ایدئولوژی رسمی” خود، به آسانی، گستره ی زندگی روزمره ی مردم را به وسیله ی مسلط کردن گفتار و عمل خود، در بازی قدرت ذوب، و انسان ها را به آسانی تحت تسلط خود درآورد.
اما چگونه می توان “امور روزمره” ی مردم را به “فرهنگ مبارزه علیه جمهوری اسلامی” تبدیل کرد؟
1- انکار “زبان رسمی” جمهوری اسلامی و تعریف یک “هویت زبانی”، در تقابل با گفتار روزمره ی “گفتمان رسمی”
2- تبدیل جامعه به یک “جهان اجتماعی” و تعریف آن به عنوان صحنه ی نبرد بی پایان با نیروهای رسمی که خواهان ایستایی هستند.
3- تعریف الگوهای خاصی از انگیزش و کنش مبارزه که گفتار و عمل روزمره را به جایگاه مهمی تبدیل می کند، جایگاهی که از طریق آن، ایدئولوژی رسمی نظام حاکم را ابتدا به چالش می کشد، در ادامه به آن بی اعتنایی می کند و در نهایت، به مبارزه علیه آن بر می خیزد.
4- هنگامی که رد پای مبارزه در شخصیت انسان های مبارز نهادینه شود در پس هر گفته و کرده ی آنها نیز نمود پیدا خواهد کرد.
5- طغیان علیه ایدئولوژی رسمی در زندگی روزمره و تخطی از قواعد و هنجارهای رسمی شده که بر سویه های ساده ی زندگی معمولی و مبتنی بر عادت زندگی یا زندگی عادی سلطه دارند از سوی مردم، می تواند “امور روزمره” را به “فرهنگ مبارزه علیه جمهوری اسلامی” تبدیل کند.

Related posts

ساعت يک بعد ازظهر روز 11 شهريور 58 چه كسانی مردم قارنا را در كردستان قتل عام كردند؟

بهزاد خوشحالی

“تروریزه کردن”

بهزاد خوشحالی

یک اصل ساده، یک دام بزرگ

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(3)

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه(بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

پس از اعدام حبيب الله گلپری‌پور

بهزاد خوشحالی

توافقنامه‌ی “دمکرات” و “کومله”، به سوی ایجاد یک فضای خلاق

بهزاد خوشحالی

ایدئولوژی، “قفس آهنین” اندیشه‌ی آزاد است

بهزاد خوشحالی

زلزله روی خواهد داد و آوارهای آن، بر سرت فروخواهند ریخت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید