کردستان و انقلاب

Image default
کافه کتاب

کردستان و انقلاب - بهزاد خوشحالی

اعتراض جمعيت حقوقدانان به بازداشت 17 نفر در سقز

سخنگوي جمعيت حقوقدانان ايران به خبرنگار قضايي ما اظهار داشت: در تاريخ بيست و پنجم شهريور ماه گذشته، تظاهرات آرامي در شهر سقز، واقع در استان كردستان روي داد كه در پايان آن، مأمورين انتظامي، هفده نفر را كه اكثر آنان كارمند دولت بودند دستگير كردند. از آن تاريخ تاكنون، پرونده‏ اين عده به دادگستري ارجاع نشده است و شكايات زيادي از طرف دستگير شدگان و خانواده آنان به كانون وكلاي دادگستري و جمعيت حقوقدانان و جمعيت ايراني طرفدار آزادي ودفاع از حقوق بشر ارسال شده است….
هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

کردستان و کرد در اسناد محرمانه بریتانیا – جلد دوم

بهزاد خوشحالی

كردهای مسلمان، سازمان پيشمرگان مسلمان و انقلاب

بهزاد خوشحالی

حزب دمكرات كردستان و انقلاب

بهزاد خوشحالی

ق‍ی‍ام‌ س‍ال‌ ۱۸۸۰ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در اس‍ن‍اد م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا

بهزاد خوشحالی

هویت کردی و دین

بهزاد خوشحالی

ف‍ره‍ن‍گ‌ واژگ‍ان‌، اص‍طلاح‍ات‌ و ک‍ن‍ای‍ات‌ ژوان‌ (ف‍ارس‍ی‌ – ک‍ردی‌)

بهزاد خوشحالی

کردستان و کرد علل ایجاد بحران

بهزاد خوشحالی

قارنا و انقلاب

بهزاد خوشحالی

کولونیالیسم فرهنگی ملت کرد

بهزاد خوشحالی