کردها و يک مسووليت ديگر

کردها بايد آموزه ي “اقدام مدني” را در اختيار ديگر مليت هاي ايران قرار دهند
چند هفته پيش، قوه ي قضاييه ي جمهوري اسلامي، چهار مبارز خوزستاني را به اتهام محاربه، به چوبه هاي دار سپرد. اکنون نيز خبر مي رسد چند فعال خوزستاني ديگر به اعدام و زندان بلند مدت محکوم شده اند. جمهوري اسلامي بدون شک، روياي اعدام و زندان هاي طويل المدت را در مورد بلوچ ها، آذري ها و ترکمن ها نيز در سر مي پروراند.
پروژه ي نوين جمهوري اسلامي براي محکوميت هاي سنگين فعالان ديگر مليت هاي ايران، از حدود 6سال پيش، با صدور حکم اعدام بيش از 20نفر از فعالان سياسي و مدني کرد به اتهام محاربه آغاز شد و رژيم توانست در گام هاي نخست، با بهره برداري رسانه اي از اصطلاحاتي چون ” نقض حاکميت ارضي”، “تجزيه طلبي” و … از سکوت مرکز نشينان، به بهترين شيوه استفاده و چند فعال سياسي کرد را به قربانگاه “تروريسم دولتي” روانه سازد اما “اقدام مدني مردم کردستان” که با رهبري احزاب کردستاني و پشتيباني خيره کننده ي مردم کردستان همراه شد و سرانجام، نمود کامل آن در اعتصاب سراسري23ارديبهشت89 به بار نشست، رژيم اسلامي را در تداوم اين پروژه به عقب راند.
اکنون جمهوري خون و جنون و افيون، مليت هاي ديگر را نشانه گرفته است و اعدام فعالان خوزستاني، گوياي اين مدعاست. در اين دوران بسيار حساس، ملت کرد، بايد به ياري مليت هاي ايران بشتابند. آگاهي بخشي، روشنگري، قرار دادن تجربه هاي مقاومت و اقدام مدني، اظهار همدردي رسمي با مليت هاي ايران و… مي تواند ياري دهنده ي انسجام بخشي مليت هاي ايران در برابر سازوکار تروريسم دولتي ايران باشد.

“مهندسی ذهن” و “مهندسی روح”

بهزاد خوشحالی

چگونه “امور روزمره” را به “فرهنگ مبارزه” علیه “جمهوری اسلامی” تبدیل کنیم؟

بهزاد خوشحالی

ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺮاﯼ رژﻳﻢ جمهوری اسلامی درﻣﻨﻄﻘﻪ و اتخاذ یک استرات‍زی نوين

بهزاد خوشحالی

برای آنها که “اعتصاب” و “زندان” را دستمایه ی آزادی ساخته اند

بهزاد خوشحالی

من هم با جنگ مخالفم اما نه مثل شما

به جمهوری اسلامی بفهمانيم نمی‌تواند با تازيانه زدن بر دريا، تلاطم آن را خاموش کند

بهزاد خوشحالی

هویت

بهزاد خوشحالی

اگر “ماکياولی” کورد بود و برای “شاهزاده” کتاب می‌نوشت

بهزاد خوشحالی

“مقاومت مشروع”، حق مسلم ماست

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید