کردها

فارسی یادداشت

“شاید نتوان مساله ی کردها را “بدون” ایران حل کرد اما مساله ی ایران را ممکن است بتوان “با” کردها به نتیجه رساند”…
بسیاری از دوستان اپوزیسیون ایرانی، هنگام انتقاد از روند مقاومت در کردستان، همواره از یک جمله در نوشتار و گفتگوهای خود استفاده می کنند:
“بدون در نظر گرفتن مساله ی دگرگونی در ایران، مساله ی کردها قابل حل نیست…”
این دیدگاه تا اندازه ای قابل پذیرش است اما من می خواهم از نگاهی دیگر به مساله بپردازیم و البته بیشتر تعمق کنیم:
“آیا نمی توان با پشتیبانی از مساله ی کردها، به دگرگونی در ایران، شتاب بیشتری بخشید؟”
“شاید نتوان مساله ی کردها را “بدون” ایران حل کرد اما مساله ی ایران را ممکن است بتوان “با” کردها به نتیجه رساند”…

Related posts

تبلیغات، جنگ روانی، ضدجنگ روانی

ضرورت گذار از “هویت مقاومت” به “هویت مشروعیت”

بهزاد خوشحالی

برای رهبران و آنها که سودای رهبری در سر دارند

س…و…خ…ت…ن

بهزاد خوشحالی

ایران، غولی با سر گِلی؟

بهزاد خوشحالی

به خود وانهادن

بهزاد خوشحالی

ترس از “سقوط” برای جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

به سوی ناسیونالیسم دمکراتیک

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید