کسی که تا ابد در خط دفاع بازی می کند هرگز پیروز نخواهد شد

July 21, 2011 2 Mins Read
456 Views
Behzad