گفتمان حقیقی، حقیقت واژه ای به نام آزادی

تحلیل فارسی

بایسته گی کنشی از جنس گفتمان/ برای مقاومت در برابر خرده نمایش روزانه ی گفتمان رسمی/ مقابله با دستگاه تمام عیار دروغ پراکنی/ ساده لوح آفرینی/ توده نشانه روی و/ انحطاط/…/ بایسته گی ضرورت ایجاد یک گفتمان منحصر به فرد/ برای آفرینش سازگاری چندگانه…
***
به راستی چرا نکته ی اساسی/ اصل موضوع/ همواره از ما می گریزد/ یا بهتر بگویم/ما از آن گریزانیم؟/…/ گسست است؟/ گسسته گی است؟/ گسسته اندیشی است؟/ گسسته نگری است؟/ یا بیش و کم از هر یکی؟/ شاید تلاش برای سازگاری و انطباق به هر قیمتی و/ تلاش برای رونویسی خود از روی دیگری/ به جای بازنویسی/ بازاندیشی و/ بازآفرینی؟/ یا رخوت و تسلیم از پی ترس و بزدلی؟
***
این بار از جنسی دگر شایدی…/شاید برداشتن یک مانع/ شکستن یک راز و/ رزم آور نور شدن…/ راه ما را به سوی خود ما بگشاید/ مانعی به نام هراس از بازخوداندیشی/ بازخودنگری/ بازخودخوانی و/ بازخودنویسی/…/ شکستن یک راز نیز شاید/ یک حقیقت گفتمانی/ گفتمانی حقیقی و/ هزینه پرداختن برای حقیقت واژه ای به نام آزادی/ حقیقت واژه ای/ به نام آزادی/ باشد

Related posts

تاریخچه

بهزاد خوشحالی

بيان حقيقت در برابر قدرت

بهزاد خوشحالی

آزادی

بهزاد خوشحالی

احساس خطر نسبت بە وضعیت امنیتی کردستان – گفتگو با صدای آمریکا

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی و سياست(توطئه) کردی کردن جنگ در کردستان

بهزاد خوشحالی

تماميت‌خواهی جهمهوری اسلامی، اراده‌ی ويرانگر و توفان شن

بهزاد خوشحالی

دو سند مطبوعاتی

بهزاد خوشحالی

نوروز

بهزاد خوشحالی

فروپاشی جامعه مدنی؛ فروپاشی ایران

دیدگاه خود را بنویسید