گویا همه‌ی ملت‌ها یک دیوانگی به تاریخ بدهکارند

Image default
فارسی یادداشت

نظام جهاني در آستانه ي “دگرگوني” یا همان “دوران توازن ناپایدار”، دارای چه ویژگی هایی است؟
– بازي جديد
– قواعد جديد
– ظهور بازيگران جديد
– نهادهاي جديد
– شيوه هاي عمل جديد
– واقعيت هاي جديد
– ارزش هاي جديد
– بي اعتبار شدن راهبردهاي پيشين
مهم ترین قواعد این جهان جدید نیز عبارت خواهند بود از:
– بازي هاي كاملا متفاوت
– ثابت نماندن معيارهاي كهن
– ناپديد شدن تدريجي مقاومت
– ساختن ابزارهايي كه به وجود آوردن آنها پيش از اين ممكن نبود
و مهمترین ویژگی این جهان جدید، ضعف هاي رواني نزد رهبران جهاني است.
بر این ویژگی، دو فاکتور دیگر هم می توان افزود:
-بي ثباتي در صحنه ي بين المللي
-عدم تعادل در صحنه ي بين المللي
ويژگی ژئوپليتيك دوران توازن ناپايدار نیز “دگرگوني در خطوط مرزهاي سياسي” است.
عصر ظهور کشورهای جدید و خط کشی نوین جهانی، همین دوران ها بوده است.
باید به انتظار نشست. جهان جدیدی در حال شکل گیری است و این فورماسیون نوین، بیش از هر عامل دیگری، اندکی چاشنی دیوانگی می خواهد.
شاید دیوانگی آمریکایی، چاره ساز باشد….

Related posts

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(2)

بهزاد خوشحالی

قدرت آن قدر پلید است

بهزاد خوشحالی

تا زيندووم له ڕيشه دانابڕێم/ تا زنده هستم از ريشه نخواهم بريد

بهزاد خوشحالی

اپوزیسیون ایرانی و چالش سه سازه

یک مدل تحول و توسعه‌ی سازمانی و ضرورت تحول و توسعه در احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

“تسکين مجازی وجدان”، “کبودوند” را از مرگ رها نخواهد کرد

بهزاد خوشحالی

شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی، فرصت ها و تهدیدها

بهزاد خوشحالی

مدیریت بحران چیست؟ بحران را چگونه می توان راهبری و مدیریت کرد؟

بهزاد خوشحالی

یک اصل مهم در بازی شطرنج:

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید