یک مدل تحول و توسعه‌ی سازمانی و ضرورت تحول و توسعه در احزاب کردستانی

January 28, 2012 5 Mins Read
368 Views
Behzad