Category : گزیده

تحلیل دیدگاه گزیده

کورد ایرانی،کورد ترکیه، کورد عراق، کورد سوریه با نگاهی به BDSM

بهزاد خوشحالی
کورد ایرانی،کورد ترکیه، کورد عراق، کورد سوریه با نگاهی به BDSM در فانتزی BDSM شاهد نوعی جنبه آزار دهنده هستیم. وقتی که هر دو شرکت...