Category : یادداشت

دیدگاه گزیده یادداشت

تروریسم ایدئولوژیک در خاورمیانه، چهار هسته اصلی

تروریسم ایدئولوژیک در خاورمیانه، چهار هسته اصلی ایسم های ایدئولوژیک، ایسم های افزونخواهانە، بحران مشروعیت، بحران هویت، ستم و سرکوب ملت ها، از بین بردن...