Category : گزیده

دیدگاه گزیده

دروغ سیاسی و سیاست دروغ؛ چند اصطلاح روانشناسی برای درک عمیق تر

بهزاد خوشحالی
دروغ سیاسی و سیاست دروغ؛ چند اصطلاح روانشناسی برای درک عمیق تر اثر “حقیقت توهمی”: هرچه بیشتر یک دروغ تکرار شود احتمال اعتقاد به آن...