آيا بهتر نيست

فارسی گزینه گویی

آيا بهتر نيست به جاي “پيش بيني آينده”، خود به “آفرينش آينده” بپردازيم؟ آينده ي سرزمين ممکن، تنها با آفرينش آن از همين لحظه -اکنون-ممکن خواهد بود….

Related posts

احزاب مدرن و ویژگی های آنها(3)

بهزاد خوشحالی

نبرد نامتقارن، الگویی برای اقدام مدنی علیه سلطه(2)

بهزاد خوشحالی

(سند وزارت خارجه ی بریتانیا)

بهزاد خوشحالی

امروز ملتی فریاد هویت خواهی سر داده اند

بهزاد خوشحالی

كرديسم، به سوی زيبایی شناختی كردن واقعيتی به نام “كرد ملت باوری” (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

جبهه ی متحد کردستان، تاثیر گذاری بر آینده

بهزاد خوشحالی

“پاييز اعتراض، زمستان مقاومت”

بهزاد خوشحالی

چرا به سوی شکست می رویم

بهزاد خوشحالی

قاضی سياه

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید