آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(3)

تحلیل دیدگاه فارسی

مهمترین نقاط گسست و پیوست یا نقاط فراز و فرود که در نهایت موفقیت یا شکست اصلاحات و پیروزی یا واگذاری بازی انتقال قدرت را رقم خواهند زد عبارتند از:
– چگوگی انتقال قدرت (از تمامیت خواهی به نيروهاي نقش آفرين)
-نیروهای موثر در انتقال فشار
-نیروهای دگرگونی آفرین در انتقال قدرت
پژوهش های انجام گرفته در سال های اخیر نشان داده اند سه عامل موثر و مشترک، کلید محور “چرخه ی تمامیت خواهی- انتقال قدرت- دموکراسی” بوده اند که موفقیت یا شکست تجربه ی دموکراسی خواهی را موجب شده اند :
1. منابع خشونت یپش از شکل گیری و آغاز اقدام
2. درجه مدنی (از پایین به بالا) در برابر بازیگران قدرت(از بالا به پایین)
3. قدرت و انسجام |اقدام مسالمت آمیز (یا غیرمسالمت آمیز)مدنی
****
امروز آگاهان سیاسی و امنیتی بر این باورند که تهدیدات نرم به عنوان یک راهکار برای مقابله با نظام های تمامیت خواه مورد نظر قرار گرفته است. از این دیدگاه سه روش برای براندازی نرم وجود دارند:
-اعتراض
-تغییر ایده ها به صورت نرم
-عدم همکاری
-مداخله مسالمت آمیز
تحلیلگران شیوه های متعددی برای اعتراض و ترویج غیرخشونت آمیز ارائه داده اند که بر اساس يک تقسيم بندي، بالغ بر 198 تکنيک يا شيوه شناسايي شده اند.
برخي از مهمترين تکنيک ها شامل این موارد است:
-انتشار بیانیه های رسمی
-ارتباطات گسترده تر با مخاطبین
-اقدام های عمومی نمادین
-وارد آوردن فشار برافراد
-برگزاری برنامه های نمایشی
-موسیقی دسته جمعی
-بزرگداشت مردگان در مجالس تعزیه و ترحیم
– عدم همکاری در رویدادهای اجتماعی،رخدادها ، سنن و عرف ها
-کناره گیری از تشکیلات اجتماعی
-طراحی اقداماتی توسط مدیران و متصدیان منابع مالی
– عدم همکاری اقتصادی
-عدم همکاری شهروندان با دولت
– مداخله سیاسی
قدرت نرم از طریق سیاست نرم و تاثیرگذاری غیرمستقیم به وجود می آید و به نوعی مبتنی بر دستیابی به قدرت از طریق فضاسازی و کنترل ذهن و اراده جامعه است.

Related posts

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(5)

بهزاد خوشحالی

درباره ی مسوولیت ملی

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(بخش 6و پایانی)

بهزاد خوشحالی

كرديسم، به سوی زيبایی شناختی كردن واقعيتی به نام “كرد ملت باوری” (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

شیخ عبیدالله نهری؛ سرآغاز نهضت ناسیونالیسم مدرن در کوردستان

بهزاد خوشحالی

“حکايت سياست و سرزمين”

بهزاد خوشحالی

فريب بيهوده

بهزاد خوشحالی

چرا ایران به سوی جنگ داخلی می رود؟

بهزاد خوشحالی

در نفی اعدام

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید