آیا اینگونه است؟

فارسی گزینه گویی

غالبا اين گونه است:
چون نمي خواهيم “حقيقت” مزاحم “خيالبافي” هايمان شود از پذيرش آن مي گريزيم….(ب.خ)

Related posts

شمردن زخم ها دیگر فایده ای ندارد

بهزاد خوشحالی

واقعیت

بهزاد خوشحالی

مستندهای مجازی

بهزاد خوشحالی

جماعتی نشسته بودند و …

بهزاد خوشحالی

شانس

بهزاد خوشحالی

شکاف بین نسلی، گسست تاریخی، فرهنگی، سیاسی – ماهنامه ی”خط صلح” شماره13

بهزاد خوشحالی

معمای “ترور شخصيت” و “ما”

بهزاد خوشحالی

نمی‌بینی

بهزاد خوشحالی

چالش انتخابات در ایران و فرصت‌هایی که از دست می‌روند

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید