آیا اینگونه است؟

فارسی گزینه گویی

غالبا اين گونه است:
چون نمي خواهيم “حقيقت” مزاحم “خيالبافي” هايمان شود از پذيرش آن مي گريزيم….(ب.خ)

Related posts

مذاکرات اتحاد مجدد در “دمکرات”(حدکا و حدک) و “کومله” (کومله کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان) و مصلحتی که نادیده گرفته می‌شود

بهزاد خوشحالی

كرديسم، به سوی زيبايی شناختی كردن حقيقتی به نام “ملت کرد”

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی کرد، ضرورت‌ها، بايسته‌ها

بهزاد خوشحالی

“سیاست، هنر غیر ممکن‌ها است”

بهزاد خوشحالی

دنيای اين روزهای ما

بهزاد خوشحالی

حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

می‌آموزند كه فرمان‌بردار و مطيع باشند

بهزاد خوشحالی

“پاييز اعتراض، زمستان مقاومت”

بهزاد خوشحالی

برنامه ریزی اقدام (يک نمونه برای تدوين مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال و غلبه بر بحران در مواجهه با ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید