ئاوییەر

ئاوييه ره ره شپوشه که م!
آبيدر سياهپوشم!
ندانستند به فروزان شعله های آتش
گرهی از خاک تا افلاک خواهي بست
پیوندی از جنس آزادی و حقیقت
حقیقت و ژوان
ژوان و آزادی
در تاروپودی به نام “نيشتمان”
تا ابد جاودانه
****
ندانستند اين روسياهان
فروزان شعله هاي آتش
من و تو و ما را به آسمان ها پیوند می زند
“بودن” هایمان را لبریز از امکان
“شدن” هایمان را انباشته از معنا
“فرگشت” مان را لبریز از آینده گی
به پهنه ی درون
گستره ی کیهان و
پهنای گیتی
می پیوندد
ندانستند به فروزان شعله های آتش
گرهی از خاک تا افلاک خواهي بست
در تاروپودی به نام “کردستان”
تا ابد جاودانه
تا ابد جاودانه….
(ب.خ)

“يادمان رفته بود خورشيد هميشه از شرق طلوع می‌کند؟!”

بهزاد خوشحالی

چگونه انسان ایرانی برای خیزش در بستره‌ی جغرافیایی ایران مهیا می‌شود

بهزاد خوشحالی

مقابله با تروریسم

بهزاد خوشحالی

کنگره‌ی ملی کرد، ضرورت‌ها، بايسته‌ها

بهزاد خوشحالی

انسان انبوهی از فرداها را …

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(9)

بهزاد خوشحالی

دختر نازم ژوان جان!

بهزاد خوشحالی

در ضرورت گذار سريع مبارزه و مقاومت کردستان از حزب گرایی به فورماسيون “جنبش رهایی بخش ملی” مهمترين ویژگیهای جنبش سياسی:

بهزاد خوشحالی

جاش هەر جاشە و خۆفرۆش هەر خۆفرۆش

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید