احزاب کردستانی، انتقاد آری، انکار نه

احزاب کردستاني با خون هزاران شهيد هويت يافته و اعتبار ملي و ميهني پيدا کرده اند. آنها موجوديتي موقت و گذرا نيستند بلکه کياني تاريخي و ملي دارند.
احزاب کرد به رغم تمامي انتقاداتي که بر آنها وارد است داراي حيثيت و مشروعيت ملي نزد ملت کرد هستند و مردم آنها را از خود مي دانند نه در مقابل خود. آنها در زمره ي ذخاير استراتژيک ملت کرد-و حتي ايران-قرار دارند. و اين گونه نيست که بتوان براي آنها به سادگي جايگزين ساخت يا آنها را تمام شده انگاشت.
در مسير شکل گيري و نقش آفريني احزاب در کردستان، جان بسياري از انسان هاي پاک و فداکار هزينه شده است و هيچ عاملي نخواهد توانست آنها را از ملت کرد جدا بداند و يا موجوديت و نقش آنها را انکار کند.
انتقادات از احزاب وسياست هاي آنان، بسيار به جاست اما اينکه نقش آفريني و اهميت و ضرورت وجودي آنها را در وضعيت کنوني ناديده پنداشت کاملا غير قابل قبول و فاقد توجيه منطقي و استدلالي است….
(ب.خ)

تمامیت خواهی جمهوری اسلامی و اقدام مدنی (بخش دوم و پایانی)

بهزاد خوشحالی

شعله‌ای از رنگ های آتشين

بهزاد خوشحالی

سربازان گمنام امام زمان در حوزه‌ی جنگ نرم و مسووليت انسانی ما

بهزاد خوشحالی

آينده‌ی خاورميانه، دمكراسی منطقه‌ای و كردستان

بهزاد خوشحالی

قصه از حنجره‌ای است که گره خورده به بغض

بهزاد خوشحالی

حقوق بشر،خوانشي نو

ممنوعیت تکلم به زبان مادری، یک نگاه آسیب شناختی

بهزاد خوشحالی

چشيدی؟

بهزاد خوشحالی

شۆڕشی سمکۆ – تیشک تی‌ڤی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید