از درون برترین نیازم برخاستی

فارسی گزینه گویی

از درون برترین نیازم برخاستی
کمیاب
دشوار
ستودنی
مقدس…
در نظرم نخست می نمایی اکنون
معنای همه چیز
و با چنین چیرگی
از امیدهایم بارور
شاید از درون تو
به سوی آرزوهایم
جاري شوم
معنا آفرینم و
غایت خود بیابم
من تازه ترین آفریده ی خود
از درون برترین نیازم هستم
من اکنون تو هستم
من اکنون، تو هستم
(ب.خ)

Related posts

قدرت گرفتن کُردها در خاورمیانه‌ای که دچار تحولات شدید است

بهزاد خوشحالی

تَرَک روی فنجان

بهزاد خوشحالی

شعله‌ای از رنگ های آتشين

بهزاد خوشحالی

واقعیت

بهزاد خوشحالی

نقد گذشته به معنای نفی آن نیست

بهزاد خوشحالی

کهنه قمار

بهزاد خوشحالی

هنوز هم خواب جنازه می‌بینم

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(8)

بهزاد خوشحالی

شیوه‌ای بنیادین، اساسی و قانونمند برای دستیابی به بهبود در بهره‌وری سازمان‌ها و احزاب

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید