از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش چهارم

تحلیل فارسی

از جمله برخی موارد مهم که در نظریه پردازی اقدام نرم باید بدان اشاره نمود عبارتند از:
– ایجاد شبکه ای شبکه هایی از هسته های اجتماعی
– طرح و تبلیغ مفاهیم آزادی، دموکراسی، حقوق
– متهم سازی نظام های هدف به عنوان ناقض مفاهیم آزادی، دموکراسی و حقوق بشر
– بی اعتبار سازی ارکان رهبری، اجرایی و قضایی رژیم های هدف
– تشویق مردم به اطلاع رسانی در زمینه ی نقض آزادی ها، حقوق سیاسی، مدنی و قضایی توسط رژیم هدف
– ارایه ی اسناد، آمارها و مستندات در رابطه با عدم کارایی نظام های هدف
– نامشروع خواندن نظام های هدف پس از روشن شدن عدم مشروعیت ارکان نظام هدف
– ترغیب مردم به نافرمانی مدنی در تمامی حوزه های شغلی متناسب با نوع مشاغل
– تحریک مردم به تیدیل “نافرمانی مدنی” به “بدفرمانی مدنی”
– حمایت از اپوزیسیون داخلی
فعال نمودن تشکل های دانشجویی و نهادهای غیردولتی و صنفی درجهت اهداف مورد نظر اقدام نرم
****
نکته ی بسیار مهمی که در حوزه ی اقدام نرم باید بدان اشاره ورزید موضوع ایدئولوژیک بودن نظام های هدفی است که مدعی دموکراسی و مردم سالاری به صورت توامان و قابلیت جمع بستن این دو در کنار یکدیگر هستند واقعیت آن است که “ذات دموکراسی نسبیت گرائی است و در ذات دین مطلق گرائی است و این دو با هم سازگاری ندارند”.
****
با یک رویکرد واقع نگر اقدام نرم را می توان به دوبخش تقسم کرد. برخی مقوله های تهدیدنرم از درون کشور وبرخی از بیرون طراحی،سازماندهی واجرا می گردد. دربرخی مواقع ممکن است حتی افرادی که در نظام هدف مسوولیت دارند خود عامل طراحی، اجرا ویا تشدید اقدام نرم باشند.

Related posts

دولت-ملت ها با “آهن” و “اندیشه” و “خون” و “قانون” ساخته شده اند

بهزاد خوشحالی

بحران سیاسی و “ما”

بهزاد خوشحالی

کرد-ملت باوری درعمل

بهزاد خوشحالی

وقتی به دروغ می‌گوییم: “نه”

بهزاد خوشحالی

“اگر هنوز “عاشق” باشیم می‌توانیم….”

بهزاد خوشحالی

شايد…

بهزاد خوشحالی

امروز سمينار “يک سال پس از توافقنامه ي کومله و دمکرات”

بهزاد خوشحالی

از کدامين تمدن می‌گوييد

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(9)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید