اسیر هویت‌های ساختگی

فارسی گزینه گویی

اسیر هویت های ساختگی
در زندانی خودساخته
خودخواسته
به خود آویخته
در فرار از خود
به پاياني که نوشته اند(مان)
کلید و زندان و دستان و توانستن و گشودن و خواستن، نگشودن، همه جمع
عادت اما همچنان، سرسپردگي، بند بند…
****
اسیر هویت های ساختگی
در زندانی خود خواسته
خودساخته
به خود آویخته
همواره در گریز
پی سرنوشتی که “ناخود”، پَي نوشته (مان)
“سَر”، “پي”، “پا”(نوشت)، “مرگ نامه”
سناريو، “هويت کشان”
فيلمنامه، “هویت دست کِرد”
سکانس، “زندان خودساخته”
برداشت “قفس خود خواسته”….
(ب.خ)

Related posts

“خوشا به حال ما که در نبرد بزرگ، به آغوش مرگ خواهیم رفت و رویاروی تندیس خورشید آزادی، در خاک آرام خواهیم گرفت”

بهزاد خوشحالی

جماعتی نشسته بودند و …

بهزاد خوشحالی

همان چیزی را فدا خواهیم کرد که می‌خواستیم از آن دفاع کنیم

بهزاد خوشحالی

پێشمەرگایەتی

بهزاد خوشحالی

شايد بيرقی ديگر بسازم سرخ و زرد و سياه

بهزاد خوشحالی

محکوم به رنج

بهزاد خوشحالی

بحران سیاسی و “ما”

بهزاد خوشحالی

خود تخریبی و “ما”

بهزاد خوشحالی

تانک ها در روزی که از هميشه آرام تر بود اين بار، به شقيقه‌ی “ژوان” شليک کرده بودند…

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید